Blogia
primariasagunt

Àrea de llengües. Escriptura

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (textualització)

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (textualització)

B.- ACTIVITATS PER LA TEXTUALITZACIÓ

-         Generarem guies d’acompanyament dels escrits, amb les característiques tretes dels anàlisis de la planificació, per produir un text, amb: paràmetres bàsics gramaticals; pautes de concordança i compatibilitat; estructures de frases i d’elements; segments de les seqüències a seguir; amb, unes ètiques dels espais textuals a escriure

-         Donarem un esborrany, per suprimir les parts, que no són correctes al context comunicatiu, escrivint el text de nou

-         Indicarem un menjar o un objecte, per escriure ordenadament com són les fases de la seua producció

-         Aprofitarem una llista d’adjectius per descriure una acció, una situació, un fet, un objecte o un animal, amb detalls, expansionant textos i paràgraf

-         Desplaçàrem frases, en l’ordenació que s’ha emprat, per estudiar la variació del text; per exemple, reflectir en un quadre els canvis produït en una seqüència temporal de fets, per produir un nou document (i posteriorment reflexionar les diferencies)

-         Farem reescriure alguna de les produccions pròpies, amb altre format o tipus de text, per reflexionar els canvis-         Farem escriure continguts curricular a documents, com ampliació dels coneixements

-         Escriurem un conte (del que es fa durant tot un dia, setmana, cap de setmana, l’estiu, ...) seguint les 3 seqüències: començament del fet (inici), trama o desenrotllament del que passa, i, desenllaç de la història

-         Fomentarem el taller d’escriptura: partint d’un projecte; amb una graella (segons el tipus de text, per ubicar les idees, o, d’acord a estructures); seguint la idea de una trama; amb una reflexió dels paràmetres bàsics d’una situació comunicativa; amb esborranys a nivell individual; analitzant diferents esborranys per destriar les característiques d’un text; composant a partir de frases – paràgraf i que estan guardades a la carpeta del taller; partint d’una una maqueta, basada en els esborranys, corregint la producció; per valorar tot el procés de l’escriptura

-         Utilitzarem l’agenda escolar, com a mitja de foment d’escriptura

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (planificació)

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (planificació)

A.- ACTIVITATS PER LA PLANIFICACIÓ

-         Llegim un text, per fer: primer, en una posada en comú, els xiquets diran en una paraula o frase breu, la idea o idees del tema; segon, es prendrà nota d’estes a la pissarra; tercer, s’intentaran establir una relació de fletxes entre estes, com un mapa conceptual.

-         Donem un text: primer, subratllaran dades, informacions i/o paraules rellevants; segon, deixaran en el mínim de paraules per a dir el tema del que tracta el text; tercer, muntaran un joc de cartes o fitxes de domino per comprendre l’essència del text; quart, amb les paraules del primer pas, faran un resum breu del que parla el text

-         Demanem que ompliguen els buits, del mateix text que han llegit però que el presentem ara mutilat

 -         Fer jocs semàntics de sinònims i antònims amb paraules del text, després, tornen a reescriure el text amb estes paraules; i, per últim reflexionem al voltant del canvis que s’han generat

-         Mostrem una sèrie d’exemples de cartes, panells, receptes, ... ,i, donarem un quadre per extraure una llista bàsica de paraules i expressions típiques: primer, omplirem el quadre amb els mots estrets dels exemples, com una base per a posteriors textualitzacions; segon, demanem que els xiquets fagen un escrit amb una determinada intenció (un missatge a un amic, una recepta per a la mare d’un company, ... ); tercer, donem un text amb les paraules típiques per que l’ompliguen amb contingut d’una temàtica; organitzarem un esborrany del necessari a cada tipus de text, amb el que s’ha estret

-         Demanem a partir d’uns fragments, que: construisquen un text i/o inventen un altres, per afegir-los i contar una història que s’ha quedat incompleta amb els fragments inicials

-         Donem unes paraules d’un camp semàntic, per què elaboren un text

-         Mostrem el començament obert d’una narració: primer, en una posada en comú donaran hipòtesis de com pot seguir; segon, cadascú eligirà (cada alumne tindrà una continuació distinta); tercer, cada alumne continuarà la historia des de les inferències que et dona la hipòtesis elegida; quart, es farà una reflexió del que s’ha escrit

-         Partirem d’un document breu, per fer comentaris al voltant de les possibles continuacions, i, que s’aniran ampliant amb el de altres companys per arredonir el que es diu al text curt inicial

-         Analitzarem d’exemples de models de text (cartes, receptes, ...), amb la finalitat d’obtindre esquemes bàsics, per textualitzar produccions pròpies

-         Donarem un títol i il·lustracions sense contingut escrit, per que plasmen el que saben, en una pluja d’idees

-         Aprofitarem la motivació de l’expressió oral del fet de contar un conte, d’explicar-ho, de dramatitzar-ho, de representar-ho amb titelles i/o de memoritzar poesies, abans d’escriure, per assimilar cognitivament les estructures lingüístiques

-         Comprovarem la comprensió oral amb: l’execució d’ordres donades (que es poden ampliar) i exercicis de psicomotricitat, que posteriorment, escriuran i/o podran inventar d’altres per intercanviar-les amb els companys per comprovar-les

-         Donarem un text a mig acabar i una llista d’atributs excloents, per continuar-ho, comprovant, si s’han utilitzat amb coherència

-         Transformarem una sèrie de frases, amb connectors bàsics en subordinades, aprofitant algun ritme que facilita l’assimilació, les preguntes del professor per ampliar informació

-         Analitzarem frases i les transformacions d’alguns dels seues elements, per extraure la gramàtica bàsica, la congruència, ... que posteriorment, reflexionarem al voltant d’alguns aspectes estrets

-         La capsa de frases: 1er, elaborarem col·lectivament frases típiques i expressions tipus (cartes, cartells, receptes,...), partint d’exemples; 2n, retallarem les frases en les seues parts; 3er, les ficarem a la capsa; 4t, combinar les peces per crear nous texts

-         Mostrarem diversos objectes o dibuixos, per a que donen una llista de les característiques de cadascú

-         Expressar en una mateixa frase, una seqüència d’imatges, procurant evitar les juxtaposicions

-         Aprofitarem la seqüència d’unes vinyetes per: consolidar els nexes abans i després (l’ordre del que es conta); preguntar que passa; ampliar continguts; ordenar-les d’acord a un text; explicar la història; endevinar la descripció d’un d’ells.

-         Utilitzarem les contestacions, que donen respecte a treballs fets amb dibuixos, per escriure un text

-         Mostrarem un dibuixos, per establir, qui pot fer quines accions

-         Rectificarem una imatge en funció del text

-         Representar gràficament un document escrit o llegit; també, fer-ho al revés amb un dibuix, escriure com es deu fer

-         Donarem dos columnes dibuixos i frases, per unir-los amb fletxes

LES TASQUES QUE TE QUE FER EL MESTRE AMB L'ESCRIPTURA

LES TASQUES QUE TE QUE FER EL MESTRE AMB L'ESCRIPTURA

- plantejar escrits dins d’una situació comunicativa final real

- organitzar ambients d’escriptura

- guiar durant tot el procés de redacció

- planificar els escrits

- fer esborranys

- donar pautes per al treball amb els seus materials corresponents

- fer la correcció com un procés didàctic

- fomentar la interacció entre els alumnes

- reflexionar el procés de l’escrit durant tota la seua elaboració

- la correcció te que estar en funció de millorar el text

- fer que la zona de desenvolupament proper vaja avançant (verbs i el seus usos, frases , ampliació de frases, ...)

- ajudar als alumnes a que exposen oralment els problemes que tenen

- preparar seqüències didàctiques per a cada tipus de text

- fer pensar als alumnes en qui es l’emissor, el receptor i el missatge a donar

- donar l’ortografia en referència als diferents escrits, segons el que siga necessari

- fer graelles per obtindre informació

- deixar que busquen amb un fum d’activitats la formula corresponent de l’escrit a nivell senzill

- Intervindre directament en totes les fases (planificació, escriptura i revisió), com exemple i guia

Facilitar la transmissió de la composició escrita entre les tres llengües

Contextualitzar amb una direcció intencionada de comprensió de la gramàtica

Donar exemples estructurats de tipus de text, per a fer repeticions i consolidar l’aprenentatge

Preparar una graella de seqüències per a cada tipus de text

Introduir a l’alumne en una situació aplicable

Fer preguntar que inciten a l’alumne a una trobada d’informació per respondre-les ampliament

Composar una graella para l’avaluació col·lectiva del escrit on es repleguen les errades que observen els alumnes i les que pot completar el mestre, dividir-la en paraules mal escrites, composició de la frase, sentit del que es diu o vol dir

Fer una graella de cada tipus de text (carta cartell, recepta, anunci, conte, ... ): nom del tipus de text, un exemple amb tots els elements bàsics, reflexions pràctiques de la utilització del llenguatge, paraules bàsiques a emprar, frases emprades en cada cas, característiques, intencionalitat de cada un dels tipus de text (per a que serveix, estructura, lingüística bàsica, ...)

LES TASQUES QUE NO TE QUE FER EL MESTRE AMB L'ESCRIPTURA

LES TASQUES QUE NO TE QUE FER EL MESTRE AMB L'ESCRIPTURA

a) les que no te que fer:

- ser l’únic destinatari

- Donar exclusivament el tema i no fer res més

- Oferir models

- Recollir el producte

- Fer les correccions dels aspectes negatius

- Plantejar treballs sense un sentit comunicatiu final

- centrar-se en l’aspecte gràfic

- imitar models

- elaborar escrits

- generar sobrecarrega cognitiva

- corregir d’acord a unes normes fixes

- treball únicament acadèmic

COMPRENSIÓ ESCRITA A

      AQUI ALGUNES DE LES ORIENTACIONS BÀSIQUES PER ESCRIURE:

a.-  GRAFOMOTRIU: Habilitat per a escriure

b.- COGNITIVES: Intenció clara, motivació, memòria a llarg plaç  del contingut

     b.1.- LINGÜÍSTIQUES: Ortografia, lèxic i sintaxis

     b.2.- TEXTUALS:

             b.2.1.- adequats

                       b.2.1.1.- Intencions comunicatives: Informar, Narrar  fets, Convèncer, Donar instruccions

                       b.2.1.2.- Situació: Escolar, Lingüística, Relacionada amb  el interès

                       b.2.1.3.- Destinatari: Qui ho rebrà ? Què sap ?

                       b.2.1.4.- Missatge: Què fiquem ? Com ho direm ? En quin ordre ?

                       b.2.1.5.- Canal:Suport d’enviament

               b.2.2.- Coherent: Estructura – esquema, Organització d’idees

               b.2.3.- Cohesionat: Discurs articulat

               b.2.4.- Correcte: Lingüísticament i formalment ( Ortografia, Lèxic, Sintàcticament, presentació )

      b.3.- SITUACIÓ:  Analitzar les situacions, Pensar en la comunicació, Per a tindre una idea global del esquema

comprensió escrita 12

comprensió escrita 12

FORMAS DE MEJORAR LA COMPRENSIÓN ESCRITA

 Para mejorar la comprensión lectora, es aconsejable leer frecuentemente y leer mucho.

Sigue estos pasos cuando leas:

1. Antes de leer:

Mira el texto unos segundos.

Piensa:a) ¿Qué tipo de texto es? (carta, artículo...)

            b) ¿De dónde está sacado? (revista, libro, TV, periódico...)

            c) ¿Sobre qué trata el texto?

           d) ¿Qué sabes de ese tema?

          e) ¿Qué más te gustaría saber de ese tema? (escribe tres preguntas)

2. Primera lectura del texto:

Lee todo el texto sin pararte.Intenta responder estas preguntas mientras lees el texto:

a) ¿Encuentras las respuestas a las preguntas que hiciste antes de leer el texto?

b) ¿Cuál es el tema del texto? (¿Quieres cambiar  la frase que escribiste en el apartado anterior, 1c?)

c) ¿Cómo está organizado? ¿Se puede dividir en partes?

3. Segunda lectura:Lee el texto otra vez, pero ahora con más detenimiento.

a) ¿Cuáles son los puntos principales? (haz una lista o un resumen breve)

b) ¿Cuáles son las palabras importantes? (Haz una lista con las cinco palabras clave)

c) ¿Qué palabras son nuevas para ti? (escribe cinco palabras nuevas para aprenderlas. Usa tu diccionario)   

4. Después de la lectura:

Cuando hayas terminado, reflexiona sobre estas preguntas:

a) ¿Qué partes del texto te parecen más interesantes?

b) ¿Qué partes del texto te han parecido más difíciles? ¿por qué?

c) Las palabras nuevas ¿te parecen útiles? (Escribe algunos ejemplos usando esas palabras)

Procura leer mucho y frecuentemente, y leer de distintas fuentes (periódico, revista, libro, Internet

COMPRENSIÓ ESCRITA 11

COMPRENSIÓ ESCRITA 11

 TECLEJEU DAMUNT D'AQUEST ENLLAÇ: ES UNA PROVA D'AVALUACIÓ INICIAL AL VOLTANT DE LA COMPRENSIÓ ESCRITA: LECTURA

POT SERVIR D'EXEMPLE O D'EXERCICIS PER A TREBALLAR A L'AULA AQUEST TEMA

compresión escrita 11

compresión escrita 11

mirar la siguiente pàgina comprensió escrita i comprensió letora 

EN aquesta pàgina podeu trobar diverses activitats al voltant de la comprensió escrita , comprensió lectora, vocabulari i gramàtica

COMPRENSIÓ ESCRITA 10

COMPRENSIÓ ESCRITA 10

ALUMNE:

els alumnes aprenen amb: situacions reals que ho puguem aplicar, fomentar la habilita de la reflexió per a aplicar-ho després, interaccions màxima dels alumnat per inferir-se bases pera  treballar, tindre clar per a que s’escriu, saber de que partim
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

IDEES PER FER UN TALLER D'ESCRIPTURA

IDEES PER FER UN TALLER D'ESCRIPTURA

       Taller d’escriptura:

Interpretar els textos, completar una graella (qui escriu, per a qui, com, on s’escriu,...), primer escriure individualment, analitzar els diferents textos dels companys, destriar les característiques generals, començar a escriure per una frases i ajuntar-la amb altres per fer un paràgraf, configuració col·lectiva del escrit com una maqueta, per fer un escrit individual que recopila tot el que s’ha fet, avaluació compartida però sistemàtica d’acord a altra graella.

-         Fomentarem el taller d’escriptura: partint d’un projecte; amb una graella (segons el tipus de text, per ubicar les idees, o, d’acord a estructures); seguint la idea de una trama; amb una reflexió dels paràmetres bàsics d’una situació comunicativa; amb esborranys a nivell individual; analitzant diferents esborranys per destriar les característiques d’un text; composant a partir de frases – paràgraf i que estan guardades a la carpeta del taller; partint d’una una maqueta, basada en els esborranys, corregint la producció; per valorar tot el procés de l’escriptura

COMPRENSIÓ ESCRITA 9

COMPRENSIÓ ESCRITA 9

PASSOS PER A ESCRIURE:

1er planificació:

tindre clar els objectius del que es vol escriure

pensar que escriurem

com ho direm

- en qui ordre s’organitza el text, en ordre d ela importància

per a qui ho direm (a qui va dirigit)

que se sap del tema

saber qui es el que ho escriu

quin es el tema

extraure el coneixements previs del tema

inferir idees noves del que es llegeix respecte a les idees prèvies

- extraure informació complementaria

pensar el text a escriure

tipus de text

fer un mapa conceptual de totes les idees

- fer un llistat de les paraules claus (personatges, objectes, ...)

fer un llistat de possibles paraules nexe

- llistat de verbs

2n textualització:

fer frases escrites utilitzant les paraules claus i verbs

- ordenar les frases segons la seua importància

- construir frases juxtaposades per a convertir-les després en coordinades o subordinades senzilles

- vore la coherència verbal del text

- vore en quin format es va a escriure

- ajuntar les frases en funció de la seqüència dels objectius que es vol donar al text

3er, revisió:

tenir en conte el que es volia de principi i si s’ajusta

correcció d’errades ortogràfiques amb solucions d’aplicació a nous contexts

- tornar a escriure el text amb les rectificacions dites

llegir el text escrit per comprovar les idees de principi

revisar l’escrit amb la seua ortografia

rectificar les connexions que uneixen les frases

llegir el text escrit per vore el sentit global d'ell, sense oblidar el que es desitjava des del principi

al mateix temps que es llig comprovar errades

- fer les rectificacions d'acord als apunts del pas anterior

COMPRENSIÓ ESCRITA 6

COMPRENSIÓ ESCRITA 6

FRASES

Donar diferents frases per reconstruir un text en funció del que es vulga escriure

Donar una idea – frase i escriure-la en diferents tipus de texts

Quan es vol escriure: fer un llistat de paraules i desprès convertir-les en un llistat d’idees – frases per escriure, d’acord a al model que es vol redactar (cartell, carta, ...)

- Donar pautes per a convertir les frases juxtaposades dels alumnes en una narració amb una continuació de coordinades y/o subordinades simples amb nexes senzills (on, com, quan ...)

- Començar per escriure primer amb frases senzilles una darrere d’altra (juxtaposades), d’acord al sentit del text i les sues intencions inicials, com una manera de facilitar les tasques complexes de l’escriptura, que desprès es convertiran en coordinades o subordinades

COMPRENSIÓ ESCRITA 5

COMPRENSIÓ ESCRITA 5

CORRECIÓ

- Donar textos per a rectificar errades

- Fomentar la correcció col·lectiva dels escrits, com una manera de fomentar l’autonomia personal

- Replegar escrits amb diferents errades (o generar-los) per observar, localitzar, rectificar i assimilar les correccions de manera inferida i intuïtiva

Retroalimentar-se a través de reflexions del que se ha dit del que està escrit; aquestes es deuen fer a nivell col·lectiu per inferir la fonamentació del llenguatge per a la seua posterior utilització

Transferir aprenentatges assolits en una llengua a altra, amplicant els coneixements d’una a l’altra.

Emprar a altres companys, com observadors de/en la correcció de textos; repartint la tasca de correcció, per a afavorir el que es fixen en les errades per assimilar-les en el seu aprenentatge de la llengua (encara que desprès el mestre tindrà que revisar les correccions)

COMPRENSIÓ ESCRITA 4

COMPRENSIÓ ESCRITA 4

PARAULES

- Fer llistats de paraules: sinònims, adjectius qualificatius, adjectius d’espai i de temps, verbs –accions

Descriure qualsevol cosa, emprant: adjectius de colors, de mesura, d’ubicació

Fer puzzles amb el programa puzzle.com, per facilitar el domini del codi

- Fer sopa de lletres per fomentar el vocabulari en relació al tema a tractar

COMPRENSIÓ ESCRITA 3

COMPRENSIÓ ESCRITA 3

MAPES CONCEPTUALS

Construir mapes conceptuals que mostren la relació del que es diu al text, per vore el sentit global

- Confeccionar mapes conceptuals amb paraules clau, que es relacionen entre si en funció del text, per entendre el sentit de tot el que es vol escriure

COMPRENSIÓ ESCRITA 2

COMPRENSIÓ ESCRITA 2

DIVISIÓ DEL TEXT PER FACILITAR EL PROCÈS DE LA ESCRIPTURA

-  Fer esquemes que reflexen la idea principal de cada una de les parts

-  Completar textos tipus (carta, cartell, article, conte, poesia, ...) on vagen mancant progressivament algunes frases estàndards

- Escriure el mateix text en diferents formats (carta, cartell, article, conte, poesia, ...), per vore com se transformen algunes de les frases Standard

- Donar seqüències didàctiques escrites per composar un text

- Rescriure el text llegit d’acord al que s’ha subratllat per donar arguments

- Es pot iniciar el text, desprès de que cada alumne escriba una sèrie de frases al volant del tema ressenyat; a continuació, es fa una posada en comú d’aquestes, per a construir un text conjunt entre tots; per últim, es configura un text entre tots, que servisca d’exemple

-  Estructurar processos d’escriptura amb passos detallats d’acord a la seqüenciació de l’escrit i la seua tipologia

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

COMPRENSIÓ ESCRITA 1

COMPRENSIÓ ESCRITA 1

TEXTOS

- Crear textos escrits vinculats a necessitats de comunicació, com: la carta al reis mags; les normes de classe; la descripció de la classe, d’un company, de la taula de classe / casa / la seua habitació;

- Fomentar l’escriptura lúdica com els: contes, refranys, poesies, ...

- Completar textos on manquen alguna part, d’acord a diferents formats de textos (carta, cartell, article, conte, poesia, ...)

- Treballar diversos tipus de textos: carta, noticia, cartell, narració, conte, recepta, instruccions de jocs, relats, murals, targetes, biografies personals

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres