Blogia
primariasagunt

Àrea de Matemàtiques.Resolució de problemes

DESENVOLUPAMENT COGNITIU A LES MATEMÀTIQUES

DESENVOLUPAMENT COGNITIU A LES MATEMÀTIQUES

Nivell 1.- Coneixement empíric: referir-se a conjunts, afegir i llevar, comprendre que posar o llevar implica un canvi, 

              Operacions  lògiques: pertinència, possessió, tindre,

              Operacions matemàtiques: el cardinal del conjunt, l’ordre

Nivell 2.- Coneixement empíric: enllaçar fets (causa i efecte), canvis de quantitat, seqüència ordenada de fets en els temps de manera no reversible 

                Operacions  lògiques: conversions, donar, rebre,

                Operacions matemàtiques: suma i resta com procediments

Nivell 3.- Coneixement empíric: esquemes de una part i d’un tot, empra tot açò per trobar la part desconeguda, procés d’inclusió

                Operacions  lògiques: inclusió, addició, intersecció, resta,

                Operacions matemàtiques: compren la relació entre els números d’una equació, entén la relació entre suma i resta

Nivell 4.- Coneixement empíric: reversibilitat no simètriques, descripcions direccionals, quantificar                 Operacions  lògiques: major i menor, coordinació

                Operacions matemàtiques: maneja desigualtats,

LES 5 ETAPES PER RESLDRE UN PROBLEMA

LES 5 ETAPES PER RESLDRE UN PROBLEMA

Les 5 etapes per resoldre un problema:

1.- comprensió de l’enunciat:

1.1.- llegir el problema espai amb tranquil·litat

1.2- entendre totes les paraules

1.3.- distingir les dates del problema de la incògnita

1.4.- vora la relació entre les dates i la incògnita

1.5.- expressar el problema en les seues paraules

2.- comprensió del problema

2.1.- fer un dibuix  o esquema de la situació

2.2.- si les quantitats no son molt gran representar-les amb objectes

2.3.- si les quantitats son molt grans imaginar-se les dades més xicotetes

2.4.- si el problema esta plantejat de forma general, donar dades concretes a les dades i treballar amb ells. 

3.- Trobar varies estratègies de resolució

3.1.- trobar similituds amb altres problemes i vore com s’han resolt

3.2.- imaginar-se un problema més fàcil per resoldre-ho

3.3.- vore casos particulars per a que donen pistes per a la seua solució

3.4.- aprofitar un dibuix

3.5.- fer una bona notació per passar del llenguatge natural al matemàtic

3.6.- imagina el problema resolt, per vore la relació de la situació de aprtida amb la final

3.7.- imaginat el contrari del que vols demostrar

3.8.- es poden usar alguns trucs matemàtics

3.9.- vore un cas general que serà més senzill que un particular 

4.- Selecció d’una de les estratègies anteriors

4.1.- no acovardir-se

4.2.- no emprenyar-se en fer sempre la mateixa estratègia

4.3.- provar amb altres estratègies si una no et funciona

4.4.- tractar de aplegar fins al final 

5.- Reflexió del procés seguit

5.1.- vore el camí seguit i vore on estigueren els entrebancs

5.2.- com vares eixir dels entrebancs

5.3.- els moments de canvi de rumb

5.4.- entens la solució i si té sentit

5.5.- sabries fer-ho ara de manera senzilla

5.6.- aplicaries el mètode emprar a casos més generals

5.7.- podries resoldre altres situacions paregudes relacionades amb el tema

5.8.- quin ha segut la tendència del teu pensament (visual, analítica, lenta, ràpida, segura, dubtosa, variada monòtona, ..)

ACTITUDS PER A RESOLDRE UN PROBLEMA

ACTITUDS PER  A RESOLDRE UN PROBLEMA

Les actituds per resoldre problemes està relacionat les 4 etapes de resolució: comprendre problemes, fer un pla, dur-ho a terme,  i revisar.

Altres actituds són:

-         pensar en imatges visuals, adoptar un punt de vista oposat ( suposar el contrari del que es vol demostrar), contemplar la situació final més que el seu desenvolupament, transferir relacions de continguts d’una situació a altra;

-         trobar alternatives, revisar els pressupostos o restriccions del problema, definir la idea dominant, descompondre la situació per a noves reestructuracions, ajornar el judicis fins a seleccionar com atacar el problema;

-         trobar analogies entre problemes, construir representacions gràfiques, raonament de les formes de resoldre

COMPETENCIES BÀSIQUES PER A LA RESOLUCIÓ PREBLEMES

COMPETENCIES BÀSIQUES PER A LA RESOLUCIÓ PREBLEMES

es una pàgina del xtex on trobareu les competencies per trebellar la resolució de problemes, i les que es tenen que obtindre per concloure el problema plantejat (dona problems d'entrar)

PÀGINA PER A RESOLDRE PROBLEMES

PÀGINA PER A RESOLDRE PROBLEMES  una pàgina de com resoldre problemes, hi han una serie d'explicacions de fonamentació de com aplegar al final de conclusió dle problemes, amb els passos, etc

pàgina web al voltant de exercicis matemàtics per a tota la Primària per nivells

pàgina web al voltant de exercicis matemàtics per a tota la Primària per nivells

Un pàgina per treballar per nivells les matemàtiques per a tota la Primària i en cadascu i ha diverses possiblitats temàticas al respecte d'aquesta àrea

pàgina web al voltant de problemes càcul

pàgina web al voltant de problemes càcul

Problemes de càlcul matemàtic

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 2

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 2

ALTRA PÀGINA PARA LA RESOLUCIÓ DEPROBLES PERA  5È I 6È

TECLEJEU DAMUNT : RESOLUCIÓ DE PROBLEMES PER A 5è I 6 è

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 1

Adreçat als alumnes 3er cicle de Primària.

Especialment alumnes que tenen algunes dificultats per a l'abstracció, i als quals pot ser útil treballar aplicant situacions concretes.

És pretén repassar les qüestions relacionades amb el càlcul, la proporcionalitat, la mesura, etc. a partir de situacions concretes el màxim de properes als alumnes i a la vida cuotidiana.

Mitjançant aquests exercicis que han confeccionat els mateixos alumnes volem motivar a crear o millorar les habilitats o destreses per observar i classificar, a organitzar la informació, a establir noves relacions, a facilitar el procés d'aprendre a aprendre, etc.

TECLEJEU DAMUNT D'AQUEST ENLLAÇ: RESOLUCIÓ DE PROBLEMES