Blogia
primariasagunt

Nova Legislació i informes

LEY ORNÀNICA D'EDUCACIÓ 2006

AQUI TENIU UN DOCUMENT BASE AL VOLTANT DELS FINS

L O E                                  20 D’ABRIL DE 2006

 

FINS

Desenrotllament de la personalitat i les seus capacitats, responsabilitat i esforç, hàbits intel·lectuals i saludables, exercici de l’activitat professional

 Aprenentatge de: aptituds, creativitat, esperit emprenedor, i, de  coneixement científic, tècnic, humanístic, històric, artístic, tècniques de treball

Pluralitat lingüística i cultural espanyola; llengua espanyola y autonòmiques

 Preparar per a la ciutadania:

            Educar en la tolerància, llibertat, convivència, prevenció del conflicte, respecte als drets i llibertats

           Educar per la pau: drets humans, vida en comú, cooperació, solidaritat, valors, respecte als ser vius, desenrotllament sostenible

 

PREMIS AL VOLTANT DE TEMES TRASNVERSALS

DOGV Nº 5220

DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2006

PÀGINA 9907

PREMIS DE EDUCACIÓ VIAL

DOGV. Nº 5220

DIA 16 DE MARÇ DE 2006

SEGONS A.- INFANTIL I PRIMÀRIA

              b.- SECUNDARIA

PÀGINA 9899

PREMIS AL VOLTANT DE L'ASSETJAMENT I CONVIVÉNCIA ESCOLAR

DOGV Nº 5220

DIA 16 DE MARÇ DE 2006

pàgina 9890

Sol·licitut conforme a una de les tres caracterítiques A/B/C

INFORME PISA 2003 -2005

INFORME PISA 2003 -2005 INFORME PISA 2003 - 2005 DE L’OCDE
PER A LA FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

A NIVELL DE L’ESTAT ESPANYOL ES DETECTA.
Negatiu:
- els alumnes no saben resoldre problemes, i hi ha un 23’33% que no apleguen al mínim per resoldre problemes quotidians
- hi ha mancances en les àrees de matemàtiques, ciències i lectura
- també es troba en falta la comprensió lectora, ja que no llegeixen el suficient
- per els antecedents culturals del pares, que no tenen una base suficient
- troben poca motivació en les matemàtiques, al no vore-la divertida, el que es genera un grau d’ansietat elevat
- hi ha un baix nivell de lectura i per tant de comprensió lectora
- hi un equitat entre els resultat, no hi ha disparitat entre molta gent amb bona nota i la gent amb mala nota, la població es junta amb un resultat de les dades paregut
Positiu:
- els alumnes es troben ha gust al centre i amb un grau de pertinència al mateix
- estan conscienciejats del valors dels drets humans o com usar-los

DELS PAISOS AMB MAJOR VALORACIÓ:
- Finlàndia:
. un alt grau de comprensió lectora
. el professorat està valorat positivament
. recolzament social dels docents
. la cultura protestant, on els pares fan llegir els text tradicionals religiosos als seus fills
. increment econòmic del professorat si treballa junt i comparteix els seus coneixements amb els seus companys
. un sistema educatiu  que cap a un fullet.
. molts diners per a la formació del professorat.

- Corea:
         . increment econòmic per incrementar el rendiment escolar de l’alumnat
         . les classes particulars als alumnes es com obligatori des del començament de l’escolaritat
         . valoren molt l’esforç de l’alumne.
         . fomenten la interpretació de qualsevol tipus de text.

RECOMANACIONS:
A) en quant al professorat:
- el professorat deu assumia majors responsabilitats
- el professorat deu tindre uns objectius clars en el que fa a l’educació
- el professorat estar format en diagnosticar les capacitats per a comprendre les deficiències del alumnat, i així resoldre-les, per tant deu flexibilitzar els centres adaptant-los a l’entorn
- crear incentiu docents: que pugen ascendir de categories; generar una cultura de recolzament als docents; no deixar sols al mestre quan hi ha problemes socials en l’escola

B) en quant al centre:
- donar mes autonomia als centres
- les escoles tindre que tenen mes responsabilitats juntament amb els docents del mateix centre

C) en quant al sistema educatiu:
- educar en la no competitivitat, es a dir preparar en sense rivalitats
- menys rigidesa en el sistema educatiu
- descentralització de tot el sistema educatiu
- adaptar sistemes cada ritme per compensar les situacions de desavantatge i desenvolupar d’aquesta manera els talents de cadascú
- encara que el informe PISA es fixa en els aspectes cognitius, hi que ensenyar també en: resoldre conflictes i assumir les responsabilitats
- treballar en grups de treball heterogeni
- educar en el valor de no violència

D) en quant als alumnes:
- incrementar el rendiment de l’alumnat per evitar que els xics i xiques entres en grups de ric social
- no fer repetir a l’alumne perquè es una manera de aplaçar el problema

QUE ES VALORAVA A LES PROVES:
A LES MATEMÀTIQUES:
- càlcul de diners
- canvi de monedes
- càlculs per saber quin es el mes favorables
- percentatges en relació a increment de producció d’alguns elements fabricats

A LES CIÈNCIES:
- temes de biodiversitat
- aspectes de força i moviment
- canvi fisiològic

EN ALTRES MATERIES:
- aspecte al voltant del medi o l’entorn
- hàbits d’aprenentatge
- percepció de l’ensenyança
- grau de compromís
- motivació