Blogia
primariasagunt

COMPRENSIÓ ESCRITA 9

COMPRENSIÓ ESCRITA 9

PASSOS PER A ESCRIURE:

1er planificació:

tindre clar els objectius del que es vol escriure

pensar que escriurem

com ho direm

- en qui ordre s’organitza el text, en ordre d ela importància

per a qui ho direm (a qui va dirigit)

que se sap del tema

saber qui es el que ho escriu

quin es el tema

extraure el coneixements previs del tema

inferir idees noves del que es llegeix respecte a les idees prèvies

- extraure informació complementaria

pensar el text a escriure

tipus de text

fer un mapa conceptual de totes les idees

- fer un llistat de les paraules claus (personatges, objectes, ...)

fer un llistat de possibles paraules nexe

- llistat de verbs

2n textualització:

fer frases escrites utilitzant les paraules claus i verbs

- ordenar les frases segons la seua importància

- construir frases juxtaposades per a convertir-les després en coordinades o subordinades senzilles

- vore la coherència verbal del text

- vore en quin format es va a escriure

- ajuntar les frases en funció de la seqüència dels objectius que es vol donar al text

3er, revisió:

tenir en conte el que es volia de principi i si s’ajusta

correcció d’errades ortogràfiques amb solucions d’aplicació a nous contexts

- tornar a escriure el text amb les rectificacions dites

llegir el text escrit per comprovar les idees de principi

revisar l’escrit amb la seua ortografia

rectificar les connexions que uneixen les frases

llegir el text escrit per vore el sentit global d'ell, sense oblidar el que es desitjava des del principi

al mateix temps que es llig comprovar errades

- fer les rectificacions d'acord als apunts del pas anterior

0 comentarios