Blogia
primariasagunt

DE QUE ES TRACTA A L'HORA DE LLEGUIR

DE QUE ES TRACTA A L'HORA DE LLEGUIR

LLEGIR

-         Llegir es captar el significats d’uns signes gràfics

-         L’ull avança fent salts al llarg d’una línia

-         La lectura es ràpida quan al text es pot predir el que vindrà

-         Es mes ràpid quan el text es més llarg

-         S’avança d’acord a la possibilitat de fer hipòtesi del contingut, en funció dels indicis del contingut del text

-         Es facilita la lectura quan el context permet anticipar aspectes lògics des del context

-         La lectura es relentitza quan hi han mot de difícil significat i no son predecibles, el mateix passa amb les estructures complexes, per això es pot fer exercicis de comprovació d’hipòtesis

-         Aprendre a llegir implica organitzar la informació, anticipar significats (mots, frases, estructures, contextos)

-         Reconèixer signes gràfics

-         Verificar elements lèxics sobre els gramaticals

-         Treballar els grups de mots que els cops de vista fa en cada moment i que donen mes significats

-         Hem de partir del discurs col·loquial que fa durant l’acció del xiquet , que es el que li motiva  i li dona significat tan a l’emissor com al receptor, per tant es podria extrapolar aquest procés a l’escriptura

0 comentarios