Blogia
primariasagunt

Marc Europeu de Referència al voltant de l'escriptura en Primer Cicle de Primària

Marc Europeu Comú de Referència (MECR)

              Per al Primer Cicle de l’Educació Primària, potser, només hauríem de contemplar fins el nivell A2 (Usuari Bàsic) en la primera llengua, en les demés etapes conseqüentment.

             El MECR també definix els nivells de domini de la llengua que permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l’aprenentatge i durant tota la vida. Estos nivells es concreten en tres estadis divisibles: A (usuari bàsic), B (usuari independent) i C (usuari experimentat). Vegem primer la proposta global del nivell comú de referència referida a l’escriptura que fa el MCER: ESCRIURE

A1Sóc capaç d'escriure postals curtes i senzilles, per exemple per a enviar felicitacions. Sé reomplir formularis amb dades personals, per exemple el meunom, la meua nacionalitat i la meua adreça en el formulari del registre d'un hotel.
A2Sóc capaç d'escriure notes i missatges breus i senzills relatius a les meuesnecessitats immediates.Puc escriure cartes personals molt senzilles, per exemple agraint alguna cosa a algú.
B1Sóc capaç d'escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que em són coneguts d'interés personal.Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.
     Mostrem, a continuació, a tall d’exemple,  els descriptors corresponents als nivells A1 i A2 d’escriptura que apareixen en la biografia lingüística  que emplena l’alumne del PEL 3-7 anys. Estos descriptors estan desglossats en A1.1., A1.2, A.1+, A2.1, A2.2., A2+  
A1.1. DESTRESA: ESCRIUREEn escriure, encara què bàsicament utilitze dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Representar alguna cosa que he vist, o que ha passat, per a després poder-ho recordar.   
Evocar esdeveniments mitjançant dibuixos i grafies, que utilitzaré com a recolzament per fer-me entendre         .   
Estructurar una història o seqüència a partir d’una sèrie d’imatges desordenades.   
Inventar noves històries organitzant uns dibuixos de forma diferent    
Utilitzar pegatines per a composar un text complet, i amb elles: narrar, descriure o oferir xicotetes informacions sobre les coses.   
Utilitzar còdis de color, xifres i paraules per a descriure, arreplegar informació o representar alguna cosa que després puga utilitzar-se com a material de consulta.   
Escriure el meu nom, la meua adreça i telèfon i el nom d’alguns dels meus companys i companyes, amistats o personatges favorits.   
Acolorir dibuixos i muntar les meues targetes de felicitació i amb elles felicitar amics i amigues.   
Escriure paraules i frases de felicitació estereotipades.   
 
A1.2.DESTRESA: ESCRIUREEn escriure, encara què cometa errades amb bastant freqüència i haja de recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Utilitzar el dibuix per a recordar alguna cosa que he vist i m’agrada o alguna cosa que ha ocorregut.   
Servir-me de les imatges per a recordar experiències o històries que conec i comentar-les amb les meues amistats o familiars.   
Organitzar una seqüència d’imatges per a convertir-la en una narració.   
Organitzar i documentar una sèrie d’imatges escrivint noms, dates i hores a il·lustracions o fotografies,   
Realitzar cartells per organitzar i mostrar tos allò que he aprés.   
Omplir fulls d’informació amb: el meu nom i dades numèriques o còdis de color i pictogrames.   
Expressar els meus sentiments o narrar un esdeveniment utilitzant com a base un dibuix.   
Organitzar textos ja escrits en un de més complexe, sempre que conte amb l’ajuda d’una persona major.   
Buscar i copiar adreces electròniques i dibuixar i acolorir targetes de felicitació, en les quals puc copiar una frase al·lusiva, que seleccione entre un llistat que tinc.    
Escriure una història o un relat d’una experiència personal basada en la selecció i còpia de frases i la realització de dibuixos.   
Realitzar en grup cartes, fitxes o taulers per a jocs i adaptar-me a l’esquema d’informació que estos textos contenen.   
  
A1+ DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que la meua lletra no siga bona, cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Organitzar una sèrie d’imatges fins a convertir-les en una narració.   
Alterar l’ordre de les il·lustracions d’una narració per a donar-li diferents significats.   
Escriure algunes paraules i frases simples: noms de llocs, persones i coses i traslladar-ho a targetes, àlbums de fotos, el meu Portfolio, etc, perquè em servisca de record.    
Escriure el meu nom, el títol d’un llibre que llisc, o llistats de cose que m’agraden, etc.   
Elaborar en grup cartells per als diferents espais de l’aula.   
Omplir alguns qüestionaris o formularis simples que requerisquen per part meus: escriure el nom, utilitzar claus de color o afegir xifres.   
Realitzar dibuixos que descriguen certs trets d’una persona o narren un esdeveniment.   
Dibuixar i copiar el text de targetes de felicitació.   
Afegir frases i paraules o dibuixos per a crear xicotets textos narratius, reproduint, en part, un model. O a partir de la resposta de preguntes simples.   
A més disfrute copiant i alterant rimes, redolins i embarbusaments que conec.   
 
A2.1. DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que la meua lletra no siga bona, cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Organitzar una sèrie d’imatges d’acord amb una intenció: organitzar les il·lustracions d’una narració per donar-li un sentit.   
Escriure algunes informacions bàsiques com el nom de llocs on he estat, de les coses que he vist, o algunes accions que he realitzat... i utilitzar-ho com a recordatori d’eixides i excursions.   
Escriure el meu nom, el títol d’un llibre que trac de la biblioteca, la contrasenya per accedir a un programa d’ordinador, etc.   
Realitzar amb la col·laboració  dels meus companys i companyes, cartells per organitzar els diferents espais de l’aula: racons de llengua, matemàtiques, biblioteca, calendaris, horaris, panells informatius d’allò que hem aprés, l’oratge, projectes de treball...   
Planificar allò que vull dir i organitzar els textos en un esborrany i copiar-ho a net més tard.   
Omplir alguns qüestionaris o formularis simples que requerisquen per part meus: escriure el nom, mostrar el que vull amb una creu o seleccionar una resposta entre d’altres, escriure quantitats o acolorir una zona d’acord a un codi.   
Copiar les frases necessàries per crear textos informatius o descriptius, sempre que una persona adulta m’ajude en la selecció i recolze la meua feina.   
Realitzar proves escrites molt simples en alguna matèria d’estudi, sempre que siguen tests d’opcions, o supose seleccionar i copiar o reorganitzar una informació escrita donada.   
Dibuixar i escriure targetes de felicitació utilitzant frases fetes.   
Afegir frases i paraules a dibuixos per crear xicotets textos narratius, reproduint o variant una narració que he llegit.   
Disfrutar realitzant versions col·lectives de rimes, embarbussaments, endevinalles, cançons i poemes infantils coneguts, seguint el ritme i la rima originals.   
  
A.2.2. DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que  cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Escriure títols i peus de foto en un àlbum d’imatges amb informació molt específica recollida en eixides i excursions, que em servirà per evocar l’experiència.   
Realitzar cartells en col·laboració amb els meus companys i companyes destinats a: organitzar la classe –horaris, normes de comportament-, taulons informatius sobre temes treballats a classe: la vida dels animals, els nostres gustos, la planificació d’un treball, etc.   
Diferenciar els diferents tipus de lletra en títols, text, firma, etc. i amb una xicoteta ajuda, sóc capaç de decidir qué he de posar en cada part.   
Respectar el procés d’escriptura: sé que no puc fer-ho directament i que he de planificar la seua organització amb un esborrany, seleccionar allò que inclouré i copiar-ho acurant la meua lletra.   
Omplir qüestionaris o formularis simples sobre temes coneguts: dades per sol·licitar un llibre de la biblioteca, carnet, etc... o textos que necessiten d’una informació concreta basada en el color, xifres, paraules o frases curtes.   
Escriure missatges curts, targetes de felicitatció, etc.   
Copiar les frases necessàries per crear textos informatius o descriptius sempre que una persona adulta m’ajude en la selecció i recolze el meu treball.   
Realitzar proves escrites molt simples en alguna matèria d’estudi, sempre que siguen tests d’opcions, o supose seleccionar i copiar o reorganitzar una informació escrita donada.   
Escriure correus electrònics simples en contestació a altres  rebuts, adreces i targetes de felicitació.   
Crear xicotets textos narratius recolzats en imatges, seguint una estructura coneguda, que en general sol ser una versió d’alguna narració que he llegit.   
Disfrutar realitzant versions col·lectives de rimes, embarbussaments, endevinalles, cançons i poemes infantils coneguts, seguint el ritme i la rima originals.   
Seguir el procés correcte d’escriptura: començar fent un esborrany, per a després decidir el que passarà a l’escrit definitiu.   
     
A.2+ DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que  cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Organitzar i documentar un àlbum amb informació molt específica recollida en eixides i excursions, escrivint títols i peus de foto, que em servirà per evocar l’experiència.   
Realitzar cartells en col·laboració amb els meus companys i companyes destinats a: organitzar la classe –horaris, normes de comportament-, taulons informatius sobre temes treballats a classe: la vida dels animals, els nostres gustos, la planificació d’un treball, etc.   
Diferenciar els diferents tipus de lletra en títols, text, firma, etc. i amb una xicoteta ajuda, sóc capaç de decidir sobre la importància de la informació que incloc en el text   
Omplir qüestionaris o formularis simples sobre temes coneguts: dades per sol·licitar un llibre de la biblioteca, carnet, etc... o textos que necessiten d’una informació concreta basada en el color, xifres, paraules o frases curtes.   
Escriure notes breus que em servisquen de record i missatges curts per a les meues amistats.   
Buscar informacions en altres textos i copiar allò que considere fonamental, o em suggerixen els adults que he de recordar.   
Organitzar una sèrie d’informacions escrites en una descripció o xicotet informe basant-me en les dades que he buscat prèviament, sempre que compte amb l’ajuda d’una persona major i ho realitze sota la seua supervisió.   
Realitzar proves escrites  simples en alguna matèria d’estudi.   
Escriure correus electrònics, adreces i targetes de felicitació, utilitzant models donats.   
Crear xicotets textos narratius recolzats en imatges, seguint una estructura coneguda, que en general sol ser una versió d’alguna narració que he llegit.   
Disfrutar realitzant versions col·lectives de rimes, embarbussaments, endevinalles, cançons i poemes infantils coneguts, seguint el ritme i la rima originals.   
Identificar i seguir els passos en la realització d’un text escrit: començar fent un esborrany, d’allò que decidiré que passa a ser definitiu, una vegada haja seleccionat les paraules – amb l’ajuda del diccionari- i després de corregir les meues errades ortogràfiques, formals i d’expressió, afegint després les il·lustracions   
  

0 comentarios