Blogia
primariasagunt

Resolució de conflictes 2

Resolució de conflictes 2

Ana i Josefa 

Frases emprades per mediador en la resolució de conflictes

Fase 0.- Preàmbul:

              Es relaxen i es senten a les cadires un davant de l'altre o enfront

Fase A.- Mediador:

              Fa les següents preguntes als alumnes:

              a.1.- Què ha ocorregut?

              a.2.- Què diu el teu company que ha ocorregut ?

              a.3.4.- es repeteix les dos de abans fent-les al altre company

              a.5.- Com t'has sentit ?

              a.6.- Com diu la teua companya que s'ha sentit ?

              a.7.8.- Es repetix les mateixes preguntes al altre company

              a.9.- Quines solucions donarieu al conflicte que haveu tingut?

              a.10.- Què solució ha dit el teu company que donaria?

              a.11.- Quina solució donaríes tu?

              a.12.- Serieu capaços d'aplegar a un acord?

             a.13.- A quin acord?

             a.14.- L'acceptaríeu ?

0 comentarios