Blogia
primariasagunt

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (planificació)

PROPOSTES D’ACTIVITATS DE LECTURA PER A ESCRIURE 1 (planificació)

A.- ACTIVITATS PER LA PLANIFICACIÓ

-         Llegim un text, per fer: primer, en una posada en comú, els xiquets diran en una paraula o frase breu, la idea o idees del tema; segon, es prendrà nota d’estes a la pissarra; tercer, s’intentaran establir una relació de fletxes entre estes, com un mapa conceptual.

-         Donem un text: primer, subratllaran dades, informacions i/o paraules rellevants; segon, deixaran en el mínim de paraules per a dir el tema del que tracta el text; tercer, muntaran un joc de cartes o fitxes de domino per comprendre l’essència del text; quart, amb les paraules del primer pas, faran un resum breu del que parla el text

-         Demanem que ompliguen els buits, del mateix text que han llegit però que el presentem ara mutilat

 -         Fer jocs semàntics de sinònims i antònims amb paraules del text, després, tornen a reescriure el text amb estes paraules; i, per últim reflexionem al voltant del canvis que s’han generat

-         Mostrem una sèrie d’exemples de cartes, panells, receptes, ... ,i, donarem un quadre per extraure una llista bàsica de paraules i expressions típiques: primer, omplirem el quadre amb els mots estrets dels exemples, com una base per a posteriors textualitzacions; segon, demanem que els xiquets fagen un escrit amb una determinada intenció (un missatge a un amic, una recepta per a la mare d’un company, ... ); tercer, donem un text amb les paraules típiques per que l’ompliguen amb contingut d’una temàtica; organitzarem un esborrany del necessari a cada tipus de text, amb el que s’ha estret

-         Demanem a partir d’uns fragments, que: construisquen un text i/o inventen un altres, per afegir-los i contar una història que s’ha quedat incompleta amb els fragments inicials

-         Donem unes paraules d’un camp semàntic, per què elaboren un text

-         Mostrem el començament obert d’una narració: primer, en una posada en comú donaran hipòtesis de com pot seguir; segon, cadascú eligirà (cada alumne tindrà una continuació distinta); tercer, cada alumne continuarà la historia des de les inferències que et dona la hipòtesis elegida; quart, es farà una reflexió del que s’ha escrit

-         Partirem d’un document breu, per fer comentaris al voltant de les possibles continuacions, i, que s’aniran ampliant amb el de altres companys per arredonir el que es diu al text curt inicial

-         Analitzarem d’exemples de models de text (cartes, receptes, ...), amb la finalitat d’obtindre esquemes bàsics, per textualitzar produccions pròpies

-         Donarem un títol i il·lustracions sense contingut escrit, per que plasmen el que saben, en una pluja d’idees

-         Aprofitarem la motivació de l’expressió oral del fet de contar un conte, d’explicar-ho, de dramatitzar-ho, de representar-ho amb titelles i/o de memoritzar poesies, abans d’escriure, per assimilar cognitivament les estructures lingüístiques

-         Comprovarem la comprensió oral amb: l’execució d’ordres donades (que es poden ampliar) i exercicis de psicomotricitat, que posteriorment, escriuran i/o podran inventar d’altres per intercanviar-les amb els companys per comprovar-les

-         Donarem un text a mig acabar i una llista d’atributs excloents, per continuar-ho, comprovant, si s’han utilitzat amb coherència

-         Transformarem una sèrie de frases, amb connectors bàsics en subordinades, aprofitant algun ritme que facilita l’assimilació, les preguntes del professor per ampliar informació

-         Analitzarem frases i les transformacions d’alguns dels seues elements, per extraure la gramàtica bàsica, la congruència, ... que posteriorment, reflexionarem al voltant d’alguns aspectes estrets

-         La capsa de frases: 1er, elaborarem col·lectivament frases típiques i expressions tipus (cartes, cartells, receptes,...), partint d’exemples; 2n, retallarem les frases en les seues parts; 3er, les ficarem a la capsa; 4t, combinar les peces per crear nous texts

-         Mostrarem diversos objectes o dibuixos, per a que donen una llista de les característiques de cadascú

-         Expressar en una mateixa frase, una seqüència d’imatges, procurant evitar les juxtaposicions

-         Aprofitarem la seqüència d’unes vinyetes per: consolidar els nexes abans i després (l’ordre del que es conta); preguntar que passa; ampliar continguts; ordenar-les d’acord a un text; explicar la història; endevinar la descripció d’un d’ells.

-         Utilitzarem les contestacions, que donen respecte a treballs fets amb dibuixos, per escriure un text

-         Mostrarem un dibuixos, per establir, qui pot fer quines accions

-         Rectificarem una imatge en funció del text

-         Representar gràficament un document escrit o llegit; també, fer-ho al revés amb un dibuix, escriure com es deu fer

-         Donarem dos columnes dibuixos i frases, per unir-los amb fletxes

0 comentarios