Blogia
primariasagunt

Formes Bàsiques d’ensenyar

Formes Bàsiques d’ensenyar

Ensenyar per 5 mitjos

1.- NARRAR I REFERIR:, socialitzar, comunicació verbal, saber lo que se intenta dir, representacions, trobar les paraules adequades, associar, partir de vivències significatives, fer un esquema que representa el que s’ha dit verbalment

2.- MOSTRAR: didàctica,  adaptar-se a nivell, adaptar-se a la idiosincràsia dels alumnes, aclarir i explicar, il·lustrar, fer referència,  representar o dramatitzar, memoritzar, narra com si fora un conte, demostrar (amb sentit  i vivència; repetició simultània; descomposició en les parts; activitat dirigida en els passos a realitzar; organització de la tasca), exercici imitatiu amb un ritme comú

 3.- CONTEMPLAR I OBSERVAR: mostrar activitats de la vida quotidiana, per a que després pugen fer assajos i comprendre el que fan des de l’observació, algunes activitats d’observació poden ser: seguiment interior (memoritzar, reproducció plàstica, ...), la simplificació (de formes, ...), descomposició en parts simples i establir relacions, comparar amb formes conegudes, assimilació, hipòtesi i verificació, dur l’objecte, anar a vore el lloc d’aparició del fenomen, comprendre els objectes actuant sobre ells,

 4.- LLEGIR AMB ELS ALUMNES:  Parlar, escriure i llegir, vore que és el que hem entès; resumir per descodificar i interpretar; aviviar el component afectiu; crear imaginacions de les accions; comparar textos; expressar-se al voltant d’ells.

5.- ESCRIURE I REDACTAR TEXTOS: procés d’escriptura es: planificar, textualitzar i revisar; vore diversos tipus de textos (expositius, descriptius, interpretatius, explicatius, per establir relacions, per a despertar l’interès, per donar instruccions); concatenació de significats.

Ensenyar per accions, operacions i conceptes

6.- ELABORAR UN CURS D’ACCIÓ: fer un esquema d’actuació (amagatzenament, reproduïbles, transferibles); planificació (1er: explicació de la meta a obtindre; 2n: situació de partida; 3er, passos per a solucionar; 4t, jutjar el pla)

7.- CONSTRUIR UNA OPERACIÓ: primer fer una mesura, fer representacions de les operacions, , automatitzar operacions; procés d’aprenentatge: aprendre actuant, acció icònica, representació per imatges, imatges unides a signes; operacions sols amb xifres.

8.- FORMAR EL CONCEPTE:  xarxa de significats, xarxa d’interconnexions

Ensenyar per 4 funcions al procés d’aprenentatge

9.-  CONSTRUCCIÓ SOLUCIONADORA DEL PROBLEMA (com es resol el problema)

10.- ELABORAR: pensar i actuar, plans i accions

11.- EXERCITAR I REPETIR (motivació)

12.- APLICAR :  analitzar amb algunes preguntes didàctiques ( interrogació, objecte, punt de vista, activitat de captació a la que invita la pregunta, resultat de la pregunta.

0 comentarios