Blogia
primariasagunt

Les competències en l'ed artística

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 

 

CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència cultural i artística

coneixement de diferents codis artístics

utilització de tècniques i recursos

iniciativa, imaginació i creativitat

acostament a diverses manifestacions culturals i artístiques

exploració i indagació per a definir possibilitats

planificació del procés de producció que demana un esforç per aconseguir resultats originals, no estereotipats

elecció de recursos segons la intencionalitat expressiva del producte

atenció i conservació de materials i instruments

aplicació de tècniques concretes

 

Competència social i ciutadana

representar una idea de forma personal

respectar altres formes de pensament i expressió.

ampliar les seues possibilitats d’oci.

buscar solucions i adquirir coneixements

desenrotllar l’autonomia i iniciativa personal

interpretació i la creació suposen a través del treball en equip

cooperació, assumpció de responsabilitats

seguiment de normes i instruccions

utilització d’espais de manera apropiada.

seguiment dels requisits amb el compromís amb els altres

auto exigències dins del grup

satisfacció del producte fruit de l’esforç comú

expressar-se buscant acords per posar en marxa actituds de respecte, acceptació i enteniment

contribuir a l’enriquiment de la vida de les persones

 

Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

iniciar-se en la percepció i la comprensió del món

acostament dels entorns més pròxim a altres pobles

apreciar l’entorn a través del treball perceptiu amb sons, formes, colors, línies, textures, llum o moviment presents en els espais naturals i en les obres i realitzacions humanes.

pretext per a la creació artística

explorar, manipular i incorporar aspectes de l’entorn

recrear l’entorn per gaudir-lo

evitar les agressions que deterioren la qualitat de vida

evitar la contaminació sonora

analitzar les solucions estètiques poc afortunades d’espais, objectes o edificis

consciència de preservar un entorn físic agradable i saludable.

 

Competència per a aprendre a aprendre

donar instruments per a valorar i formular opinions basades en el coneixement.

configurar criteris en relació amb els productes culturals

revisió constant amb la idea de millorar-lo

La creativitat exigix actuar amb autonomia, prendre iniciatives, remenar possibilitats i solucions diverses

l’originalitat a la trobada de formes innovadores

l’originalitat genera flexibilitat

diferents respostes davant de una qüestió a treballar

reflexió sobre els processos en la manipulació d’objectes

reflexió sobre l’experimentació amb tècniques i materials

reflexió sobre l’exploració sensorial de sons, textures, formes o espais

els coneixements doten d’un bagatge per a utilitzar-los en situacions diferents

capacitat d’observació amb unes pautes que la guien

observació com exercici que proporcione informació

protocols d’indagació i planificació per a altres aprenentatges

 

Competència en comunicació lingüística

ampliar possibilitats d’expressió i comunicació amb els altres

Contribuir a través de la riquesa dels intercanvis comunicatius

Gener ús de les normes dels intercanvis commutatius

explicació de processos que desenrotllen vocabulari específic de l’àrea

cançons o senzilles dramatitzacions com vehicle per adquirir vocabulari

desenrotllar capacitats relacionades amb la parla, com la respiració, la dicció o l’articulació

descripció de processos de treball

argumentació de les solucions

valoració de l’obra artística.

 

Competència digital i tractament de la informació

ús de la tecnologia com a ferramenta

processos informàtics relacionats amb la música i les arts visuals

processos informàtics per a acostar a la creació de produccions artístiques

anàlisi de la imatge i el so a través de programes

anàlisi dels missatges que transmeten per obtindre informació

búsqueda d’informació sobre manifestacions artístiques

coneixement com a informació

gaudir de les manifestacions artístiques

seleccionar i intercambiar informacions de l’àmbits culturals del passat i del present, pròxims o d’altres pobles.

 

 

 

0 comentarios