Blogia
primariasagunt

Les competències en l'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

 CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

 Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 Competència en comunicació lingüística

 • Intercanvis comunicatius amb exposició clara.

 • Estructura del discurs.

 • Ús del debat.

 Competència matemàtica.

 • Utilització de tècniques i ferramentes matemàtiques.

 • Ús d’escales, taules, representacions gràfiques, percentatges.

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

 • Comprensió dels canvis produïts en el temps.

 • Arrels històriques de les societats.

 • Interacció amb el món físic.

 Competència en el Tractament de la Informació i competència digital

 • Aprenentatges de codis, formats i llenguatges.

 • Utilització bàsica de l’ordinador.

 • Busca guiada en Internet.

 • Busca, selecció i processament de la informació.

 Competència social i ciutadana,

 • Àmbits de relació pròxima (família, amics, companys,...) i llunyana (el barri, el municipi, la comarca, la Comunitat Valenciana, l’Estat, la Unió Europea, etc.).

 • Bases d’una ciutadania mundial (destreses, habilitats i, sobretot, actituds).

 • Societat solidària, participativa, democràtica i intercultural.

 • Planificació autònoma i creativa de l’oci.

 Competència artística i cultural

 • Manifestacions culturals.

 • Valoració de la diversitat.

 • Reconeixement del patrimoni.

 Competència per a aprendre a aprendre

 • Comprensió (lectura de mapes, interpretació de gràfics i icones, utilització de fonts històriques, etc.).

 • Capacitat de síntesi.

 • Increment d’un vocabulari significatiu i ric.

 • Articular continguts al voltant de propostes globalitzadores.

 • Projectes de treball.

 • Estratègies per un aprenentatge autònom.

 • Formulació autònoma dels objectius de la investigació.

 • Elaboració de guions de treball.

 • Aprenentatge cooperatiu.

 • Distribució de tasques.

 • Elaboració de conclusions o informes, exposicions orals.

 • Tècniques per a organitzar, memoritzar i recuperar la informació (resums, esquemes …).

 • Mapes conceptuals.

 • Processos d’aprenentatge.

 Competència en autonomia i iniciativa personal.

 • Desenrotllament d’autonomia i iniciativa personal.

 • Ensenyar a prendre decisions.

0 comentarios