Blogia
primariasagunt

Nova Legislació i informes

2na part (2.2) de la programació per competènices per a 1er Cicle de Primaria de l'àrea de t Medi

 

Objectius (adaptar-los als continguts del cicle)

Criteris d’avaluació

1. Adquirir i utilitzar correctament de forma oral i escrita, el vocabulari específic de l’àrea que permeta el desenrotllament de la lectura comprensiva a través de textos científics, històrics i geogràfics.

 

2. Conéixer i valorar la important aportació de la ciència i la investigació per a millorar la qualitat de vida i benestar dels sers humans.

 

3. Comportar-se d’acord amb els hàbits de salut i atenció personal que es deriven del coneixement del cos humà, respectant les diferències.

 

4. Adquirir i desenrotllar habilitats socials que afavorisquen la participació en activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

 

5. Conéixer la pertinença plural i compartida a més d’una realitat social, històrica i cultural. Així, la pertinença a la Comunitat Valenciana, amb els seus municipis, comarques i províncies, a Espanya, a

Europa i al món.

 

6. Reforçar els llaços de pertinença al poble valencià a través del coneixement i valoració de les seues peculiaritats mediambientals, històriques

i culturals.

 

7. Reconéixer les diferències i semblances entre grups i valorar l’enriquiment que suposa el respecte per les diverses cultures, que integren

el món sobre la base d’uns valors i drets universals compartits.

 

8. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, valorar-la críticament i adoptar un comportament en la vida

quotidiana de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic.

 

9. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzar la seua organització, les seues característiques i interaccions i progressar en el domini d’àmbits espacials cada vegada més complexos.

 

10. Reconéixer en el medi natural, social i cultural, canvis i transformacions relacionats amb el pas del temps i indagar algunes relacions de simultaneïtat i successió per a aplicar estos coneixements a la

comprensió d’altres moments històrics.

 

11. Conéixer i valorar el patrimoni natural, històric i cultural de la Comunitat Valenciana, així com el d’Espanya, respectar la seua diversitat i desenrotllar la sensibilitat artística i l’interés per col·laborar activament en la seua conservació i millora.

 

12. Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos del medi natural, social i cultural per mitjà de codis numèrics, gràfics,

cartogràfics i d’altres.

 

13. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionades amb elements significatius de l’entorn, utilitzant estratègies de busca i tractament de la informació, formulació de conjectures, posada a prova d’estes, exploració de solucions alternatives i reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

 

14. Planificar i realitzar projectes, dispositius i aparells senzills amb la finalitat de conéixer les característiques i funcions d’algunes màquines, utilitzant el coneixement de les propietats elementals d’alguns materials, substàncies i objectes.

 

15. Utilitzar les TIC per a obtindre informació i com a instrument per a aprendre i compartir coneixements i valorar la seua contribució a

la millora de les condicions de vida.

 

1. Posar exemples d’elements i recursos fonamentals del medi físic

(sol, aigua, aire), i la seua relació amb la vida de les persones i prendre

consciència tant de la necessitat del seu ús responsable com de l’adopció

de mesures de protecció del medi.

 

 

2. Reconéixer i classificar amb criteris elementals (grandària,

color, forma de desplaçar-se) els animals i plantes més rellevants de

l’entorn, així com algunes altres espècies conegudes per la informació

obtinguda a través de diversos mitjans.

 

 

3. Posar exemples associats a la higiene, l’alimentació equilibrada,

l’exercici físic i el descans com a formes de mantindre la salut, el benestar

i el bon manteniment del cos.

 

 

4. Reconéixer, identificar i exemplificar de forma senzilla la

importància de les diferents professions i responsabilitats que exercixen

les persones de l’entorn.

 

 

5. Reconéixer diferents manifestacions culturals presents en el

centre escolar, en l’àmbit local i en la Comunitat Valenciana i valorar

la seua diversitat i riquesa.

 

 

6. Identificar els mitjans de transport més comuns en l’entorn i

conéixer les normes bàsiques com a vianants i usuaris dels mitjans de

locomoció.

 

 

7. Ordenar temporalment alguns fets rellevants de la vida familiar

o de l’entorn pròxim, utilitzant mètodes senzills d’observació i unitats

de mesura temporals bàsiques (dia, setmana, mes, any).

 

 

8. Identificar propietats físiques observables dels materials (olor,

sabor, textura, pes/massa, color, duresa, estat o capacitat de dissolució

en l’aigua), relacionant algunes d’elles amb els seus usos, i reconéixer

efectes visibles de les forces sobre els objectes.

 

 

9. Muntar i desmuntar objectes i aparells simples i descriure el seu

funcionament i la forma d’utilitzar-los amb precaució.

 

 

10. Realitzar preguntes adequades per a obtindre informació sobre

una observació, utilitzar correctament alguns instruments i fer registres

clars.

 

 

11. Realitzar un resum oral o escrit utilitzant diferents tècniques de

comprensió lectora aplicades a textos de caràcter científic, geogràfic o

històric.

 

 

12. Enumerar invents que hagen contribuït decisivament a la

millora de la qualitat de vida actual en relació amb generacions anteriors

(en la llar, en el transport i les comunicacions, en l’oci)

 

3ra part de la programació per competències per al 1er Cicle de Primaria a l'àrea de Ct medi

 

PROCEDIMENTS

ACTITUDS

Debats

Inici en la interpretació d’escales

Interpretació bàsica dels canvis històrics

Aprenentatge de codis

Ús de l’ordinador i del internet

Selecció d’informació

Normes bàsiques de relació amb els altres

Processos de participació amb el grup

Reconeixement del patrimoni

Vocabulari bàsic dels temes

Aprenentatge autònom ??????????

Elaboració de metes bàsiques a investigar (que volem saber del tema)

 

 

 

Ús responsable de l’aigua

Reciclatge

Respecte per la natura i dels seues éssers vius

Conservació i protecció del medi natural

Acceptació del nostre cos

Alimentació sana

Pràctiques saludables

Higiene personal

Aprofitament responsable del temps lliure

Responsabilitat en les tasques domèstiques

Inici en les responsabilitat cíviques

Normes bàsiques com a vianant

Conservació de la nostra història

Reducció de la contaminació acústica

Estalvi d’energia

 

2na Part (2.1) de la programació per competències per a 1er Cicle de Primaria En Ct Medi

 

Blocs de Continguts

Continguts

Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 4. Persones, cultures i organització social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 5. Història. El canvi en el temps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 6. Matèria i energia

 

Els astres

Les estreles, el Sol, la Terra i la Lluna.

La successió del dia i la nit.

L’aigua

Composició, característiques i importància per als sers vius.

Ús responsable de l’aigua en la vida quotidiana.

Riscos de contaminació.

L’aire

Composició, característiques i importància per als sers vius.

Riscos de contaminació.

El sòl

Característiques i importància per als sers vius.

Riscos de contaminació.

L’entorn natural pròxim

Ecosistemes: observació, exploració, arreplega d’informació i

inici de xicotets treballs.

Observació i percepció d’alguns aspectes del paisatge (relleu,

vegetació, fauna, intervenció humana).

La conservació del medi ambient. Els espais naturals protegits.

El temps atmosfèric

Observació d’alguns fenòmens atmosfèrics.

La successió estacional.

Primeres formes de representació.

Nocions bàsiques d’orientació espacial.

 

Diferències entre sers vius i objectes inerts.

Els sers vius:

Principals grups d’animals i plantes.

Característiques i formes de vida de distints tipus d’animals.

Parts constituents i principals funcions de les plantes.

Els sers vius de l’entorn natural pròxim.

Les relacions dels sers humans amb plantes i animals. Hàbits de

respecte envers els sers vius, cures que necessiten per a viure, especialment,els més pròxims al ser humà.

 

El cos humà.

Principals característiques.

Parts del cos.

Acceptació de les diferències, possibilitats i limitacions.

La respiració com a funció vital. Exercicis per a la seua correcta

realització.

Els aliments: la seua funció en l’organisme.

Hàbits d’alimentació saludables: la dieta equilibrada.

Prevenció dels trastorns alimentaris. Alguns aspectes bàsics de la

seguretat alimentària.

Salut i malaltia.

Les pràctiques saludables. Normes d’higiene i neteja personal.

Hàbits de prevenció de malalties i accidents domèstics.

Valoració de la higiene personal, el descans, la bona utilització

del temps lliure i l’atenció al propi cos.

 

La família. Relacions entre els seus membres. Repartiment equilibrat

i adquisició de responsabilitats en tasques domèstiques.

Formes d’organització social en l’entorn pròxim: l’escola i el

municipi. Introducció al coneixement de les responsabilitats i tasques

de les dites institucions.

Activitat laboral i professional.

Medi rural i medi urbà: característiques i diferències.

Manifestacions culturals presents en l’entorn (tradicions, festes,

jocs, cançons, danses, etc.). La cultura com a riquesa.

Els mitjans de comunicació i de transport. Responsabilitat en el

compliment de les normes bàsiques com a vianants i usuaris. Importancia de la mobilitat en la vida quotidiana.

 

Les nocions bàsiques de temps (abans-després, passat-presentfutur,

duració) i unitats de mesura (dia, setmana, mes, any).

El transcurs del temps en l’entorn de l’alumna o de l’alumne:

família i localitat.

Ús del calendari per a assenyalar fets de la vida quotidiana.

La riquesa històrica de l’entorn pròxim. Construccions civils i

religioses. Atenció i conservació.

Aproximació a la història: alguns esdeveniments rellevants del

passat.

 

La matèria i les seues propietats. Tipus de materials. Classificació

segons criteris elementals.

Iniciació pràctica a la ciència. Aproximació experimental a algunes

qüestions elementals (forces, magnetisme, reaccions químiques).

La percepció del so. La transmissió del so en diferents mitjans.

El soroll i la contaminació acústica.

Reducció, reutilització i reciclatge d’objectes i substàncies.

Estalvi energètic i protecció del medi ambient.

Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies

Màquines i aparells. Observació de màquines i aparells i del seu

funcionament. Muntatge i desmuntatge d’objectes simples.

Identificació i descripció d’oficis en funció dels materials, ferramentes

i màquines que utilitzen.

Ús adequat i cuidadós de materials, substàncies i ferramentes.

Seguretat personal.

Importants descobriments i invents tecnològics que faciliten la

vida diària de les persones

Identificació dels components bàsics d’un ordinador. Iniciació

en el seu ús.

Atenció dels mitjans informàtics.

1era part de la programació per competències a 1er Cicle de Primaria de Ct Medi

 

PRIMER CICLE DE PRIMARIA

ÀREA CURRICULAR

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

COMPETÈNCIES

Competència en Comunicació Lingüística

Intercanvis comunicatius amb exposició clara.

Estructura del discurs.

Ús del debat.

Competència matemàtica

Utilització de tècniques i ferramentes matemàtiques.

Ús d’escales, taules, representacions gràfiques, percentatges.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

 

Comprensió dels canvis produïts en el temps.

Arrels històriques de les societats.

Interacció amb el món físic.

Competència en el Tractament de la Informació i competència digital

 

Aprenentatges de codis, formats i llenguatges.

Utilització bàsica de l’ordinador.

Busca guiada en Internet.

Busca, selecció i processament de la informació.

Competència social i ciutadana

Àmbits de relació pròxima (família, amics, companys,...) i llunyana (el barri, el municipi, la comarca, la Comunitat Valenciana, l’Estat, la Unió Europea, etc.).

Bases d’una ciutadania mundial (destreses, habilitats i, sobretot, actituds).

Societat solidària, participativa, democràtica i intercultural.

Planificació autònoma i creativa de l’oci.

Competència artística i cultural

Manifestacions culturals.

Valoració de la diversitat.

Reconeixement del patrimoni

Competència per a aprendre a aprendre

Comprensió (lectura de mapes, interpretació de gràfics i icones, utilització de fonts històriques, etc.).

Capacitat de síntesi.

Increment d’un vocabulari significatiu i ric.

Articular continguts al voltant de propostes globalitzadores.

Projectes de treball.

Estratègies per un aprenentatge autònom.

Formulació autònoma dels objectius de la investigació.

Elaboració de guions de treball.

Aprenentatge cooperatiu.

Distribució de tasques.

Elaboració de conclusions o informes, exposicions orals.

Tècniques per a organitzar, memoritzar i recuperar la informació (resums, esquemes …).

Mapes conceptuals.

Processos d’aprenentatge.

 

Competència en autonomia i iniciativa personal

Desenrotllament d’autonomia i iniciativa personal.

Ensenyar a prendre decisions.

 

Les competències en l'àrea de coneixement del medi natural, social i cultural

 CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

 Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

 Competència en comunicació lingüística

 • Intercanvis comunicatius amb exposició clara.

 • Estructura del discurs.

 • Ús del debat.

 Competència matemàtica.

 • Utilització de tècniques i ferramentes matemàtiques.

 • Ús d’escales, taules, representacions gràfiques, percentatges.

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

 • Comprensió dels canvis produïts en el temps.

 • Arrels històriques de les societats.

 • Interacció amb el món físic.

 Competència en el Tractament de la Informació i competència digital

 • Aprenentatges de codis, formats i llenguatges.

 • Utilització bàsica de l’ordinador.

 • Busca guiada en Internet.

 • Busca, selecció i processament de la informació.

 Competència social i ciutadana,

 • Àmbits de relació pròxima (família, amics, companys,...) i llunyana (el barri, el municipi, la comarca, la Comunitat Valenciana, l’Estat, la Unió Europea, etc.).

 • Bases d’una ciutadania mundial (destreses, habilitats i, sobretot, actituds).

 • Societat solidària, participativa, democràtica i intercultural.

 • Planificació autònoma i creativa de l’oci.

 Competència artística i cultural

 • Manifestacions culturals.

 • Valoració de la diversitat.

 • Reconeixement del patrimoni.

 Competència per a aprendre a aprendre

 • Comprensió (lectura de mapes, interpretació de gràfics i icones, utilització de fonts històriques, etc.).

 • Capacitat de síntesi.

 • Increment d’un vocabulari significatiu i ric.

 • Articular continguts al voltant de propostes globalitzadores.

 • Projectes de treball.

 • Estratègies per un aprenentatge autònom.

 • Formulació autònoma dels objectius de la investigació.

 • Elaboració de guions de treball.

 • Aprenentatge cooperatiu.

 • Distribució de tasques.

 • Elaboració de conclusions o informes, exposicions orals.

 • Tècniques per a organitzar, memoritzar i recuperar la informació (resums, esquemes …).

 • Mapes conceptuals.

 • Processos d’aprenentatge.

 Competència en autonomia i iniciativa personal.

 • Desenrotllament d’autonomia i iniciativa personal.

 • Ensenyar a prendre decisions.

Les competències en l'ed artística

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA

 

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 

 

CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència cultural i artística

coneixement de diferents codis artístics

utilització de tècniques i recursos

iniciativa, imaginació i creativitat

acostament a diverses manifestacions culturals i artístiques

exploració i indagació per a definir possibilitats

planificació del procés de producció que demana un esforç per aconseguir resultats originals, no estereotipats

elecció de recursos segons la intencionalitat expressiva del producte

atenció i conservació de materials i instruments

aplicació de tècniques concretes

 

Competència social i ciutadana

representar una idea de forma personal

respectar altres formes de pensament i expressió.

ampliar les seues possibilitats d’oci.

buscar solucions i adquirir coneixements

desenrotllar l’autonomia i iniciativa personal

interpretació i la creació suposen a través del treball en equip

cooperació, assumpció de responsabilitats

seguiment de normes i instruccions

utilització d’espais de manera apropiada.

seguiment dels requisits amb el compromís amb els altres

auto exigències dins del grup

satisfacció del producte fruit de l’esforç comú

expressar-se buscant acords per posar en marxa actituds de respecte, acceptació i enteniment

contribuir a l’enriquiment de la vida de les persones

 

Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

iniciar-se en la percepció i la comprensió del món

acostament dels entorns més pròxim a altres pobles

apreciar l’entorn a través del treball perceptiu amb sons, formes, colors, línies, textures, llum o moviment presents en els espais naturals i en les obres i realitzacions humanes.

pretext per a la creació artística

explorar, manipular i incorporar aspectes de l’entorn

recrear l’entorn per gaudir-lo

evitar les agressions que deterioren la qualitat de vida

evitar la contaminació sonora

analitzar les solucions estètiques poc afortunades d’espais, objectes o edificis

consciència de preservar un entorn físic agradable i saludable.

 

Competència per a aprendre a aprendre

donar instruments per a valorar i formular opinions basades en el coneixement.

configurar criteris en relació amb els productes culturals

revisió constant amb la idea de millorar-lo

La creativitat exigix actuar amb autonomia, prendre iniciatives, remenar possibilitats i solucions diverses

l’originalitat a la trobada de formes innovadores

l’originalitat genera flexibilitat

diferents respostes davant de una qüestió a treballar

reflexió sobre els processos en la manipulació d’objectes

reflexió sobre l’experimentació amb tècniques i materials

reflexió sobre l’exploració sensorial de sons, textures, formes o espais

els coneixements doten d’un bagatge per a utilitzar-los en situacions diferents

capacitat d’observació amb unes pautes que la guien

observació com exercici que proporcione informació

protocols d’indagació i planificació per a altres aprenentatges

 

Competència en comunicació lingüística

ampliar possibilitats d’expressió i comunicació amb els altres

Contribuir a través de la riquesa dels intercanvis comunicatius

Gener ús de les normes dels intercanvis commutatius

explicació de processos que desenrotllen vocabulari específic de l’àrea

cançons o senzilles dramatitzacions com vehicle per adquirir vocabulari

desenrotllar capacitats relacionades amb la parla, com la respiració, la dicció o l’articulació

descripció de processos de treball

argumentació de les solucions

valoració de l’obra artística.

 

Competència digital i tractament de la informació

ús de la tecnologia com a ferramenta

processos informàtics relacionats amb la música i les arts visuals

processos informàtics per a acostar a la creació de produccions artístiques

anàlisi de la imatge i el so a través de programes

anàlisi dels missatges que transmeten per obtindre informació

búsqueda d’informació sobre manifestacions artístiques

coneixement com a informació

gaudir de les manifestacions artístiques

seleccionar i intercambiar informacions de l’àmbits culturals del passat i del present, pròxims o d’altres pobles.

 

 

 

Les competències en l'àrea de ed per a la ciutadania

 EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS

 Conselleria d’Educació

DECRET 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència social i ciutadana

Adquisició i consolidació d’habilitats i virtuts cíviques per a viure en societat

Exercici de la ciutadania democràtica:

 • Millorar les relacions interpersonals

 • Utilització sistemàtica del diàleg

 • Convivència

 • Participació

Valorar positivament la conquista dels drets humans,

Rebutjar els conflictes entre els grups humans i situacions d’injustícia.

Conéixer, valorar, respectar i complir:

 • Declaració Universal dels Drets Humans

 • La Convenció sobre els Drets del Xiquet

 • La Constitució Espanyola

 • L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la seua aplicació

Deures ciutadans

Construcció de societats cohesionades, lliures, pròsperes, equitatives i justes.

Aproximació respectuosa i valoració crítica de les diferències socials, culturals i econòmiques

 

Competència per a aprendre a aprendre

Coneixement de:

 • Els fonaments i les maneres d’organització de les Societats democràtiques

 • La diversitat

 • Les situacions de discriminació i injustícia

 • L’assumpció i l’exercici d’hàbits i virtuts cíviques adequades a cada edat en l’entorn escolar i social.

A través de:

 • Treball en equip

 • La participació

 • L’ús sistemàtic de l’argumentació

 • Desenvolupament d’un pensament propi

 • Síntesi de les idees pròpies i alienes

 • Presentació raonada del criteri propi

 • Confrontació ordenada i crítica de coneixement, informació i opinió.

En resum generar futurs ciutadans

 

 

Competència d’autonomia i la iniciativa personal

Iniciatives de planificació

Presa de decisions

Organització

Asunción de responsabilitats

Entrenar en el diàleg i el debat.

Valoració crítica de les diferències

Construcció d’un pensament propi

L’adopció de postures sobre problemes i les seues possibles solucions

Analitzar, valorar i decidir

Confiança en si mateixos

Respecte a les altres persones.

Partir del coneixement

Afirmació de l’autonomia i autoestima

L’afany de superació

Esperit crític

Desenvolupament de persones dignes i íntegres

Resumint ajudar a la construcció de projectes personals de vida

 

Competència en comunicació lingüística

Ús de termes i conceptes de l’àrea

Ús sistemàtic del debat

Exercitar-se en l’escolta, l’exposició i l’argumentació.

Les competències en l'àrea de matemàtiques

MATEMÀTIQUES

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència matemàtica

De com s’usen els continguts aconseguits

elaboració de dibuixos

la resolució de problemes com ajuda a resoldre l’autonomia i la iniciativa personal

La resolució de problemes desenrotlla la competència:

 • la planificació, associada a la comprensió de la situació per a traçar un pla i buscar-hi estratègies i prendre decisions

 • la gestió dels recursos, optimitza la resolució

 • la valoració dels resultats permet afrontar altres problemes o situacions amb més possibilitats d’èxit.

reconeixement de les relacions i formes geomètriques

 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

desenrotllament del pensament matemàtic

comprensió i descripció ajustada a l’entorn

desenrotllament de la visualització (concepció espacial)

capacitat per a fer construccions

manipular mentalment figures en el pla i en l’espai

ús de mapes

planificació de rutes

amb la mesura es coneix la realitat

interactuar amb la realitat

 

Competència en el tractament de la informació i a la competència digital

transmetre informacions precises sobre aspectes quantificables de l’entorn

representacions gràfiques per a interpretar la informació

comprensió d’informacions de quantitats o mesures

interpretar la informació sobre la realitat, d’acord a les gràfiques i a l’estadística

iniciació en l’ús de calculadores

iniciació d’altres tecnologies per a facilitar la comprensió de continguts matemàtics

comprendre informacions amb suports matemàtics

 

Competència per a aprendre a aprendre

reflexió sobre què s’ha aprés

reflexió del què falta per aprendre

reflexió de com i per a què

reflexió per potenciar el desenrotllament d’estratègies

ús dels nombres per a la comparació, l’aproximació

relacions entre les diferents formes d’expressar els nombres

plantejament de situacions obertes

capacitat per a enfrontar-se amb èxit a situacions incertes

utilitzar-hi les ferramentes matemàtiques bàsiques

sistematització

 

Competència en comunicació lingüística

utilització dels llenguatges gràfic i estadístic

comunicar amb eficàcia els resultats del propi treball

verbalització del procés seguit

incorporació del llenguatge matemàtic

adequada precisió en el ús del llenguatge matemàtic

continguts associats a la descripció verbal dels raonaments i dels processos

facilitar l’expressió

millora de les destreses comunicatives

 

Competència cultural i artística

contribució al desenrotllament cultural de la humanitat

 

Competència social i ciutadana

disseny de plans

autonomia

perseverança

esforç per a abordar situacions de creixent complexitat

mirada crítica

propiciar l’escolta de les explicacions dels altres

desenrotlla la pròpia comprensió

esperit crític

ajuda en l’anàlisi de determinades produccions artístiques.

treball en equip

acceptar els altres punts de vista diferents del propi

estratègies personals de resolució de problemes

 

Les competències en l'area de llengua

 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

 

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 

CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA DE LLENGUA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència en comunicació lingüística.

Ús social i col·laboratiu de l’escriptura

Contextos comunicatius,

Estratègies comunicatives

Intercanvi comunicatiu.

Instrument de comunicació

Llengua com a base de la comunicació.

Lectura, comprensió

Lectura atenta

Comprensió literal

Producció oral i escrita

Procés d’escriptura (planificació, execució del text, revisió…)

 

Competència artística i cultural

Valoració de les obres literàries com a competència artística i cultural.

Llengua com a element cultural

 

Competències bàsiques d’aprendre a aprendre

Aplicar a altres aprenentatges o coneixements

Accés al saber

Base del pensament

Oganitzar el pensament,

Construcció de coneixements

Interacció amb el món físic.

Representació del món

Aprendre llengua abans que aprendre a comunicar-se amb els altres,

 

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Mamprendre processos de decisió

Comunicar afectes i sentiments,

Regular emocions

Habilitat d’interpretar

Expressar amb claredat

Comunicació asertivitat i empàtica

Assumir la pròpia expressió

 

Competència social i ciutadana

Habilitats i destreses per a la comunicació social i ciutadana

Convivència, el respecte

Enteniment entre les persones

Comprendre el que estos transmeten,

Prendre contacte amb distintes realitats

Eradicació del llenguatge la transmissió de prejuís i estereotips

Eradicació dels usos discriminatoris del llenguatge

 

Construcció de la competència matemàtica

Analitzar problemes,

Procés de resolució de problemes

Elaborar plans

Precisió informacions, dades i argumentacions

Inferir enunciats

 

Competència digital i el tractament de la informació

Anàlisi crític de la informació i la publicitaris

Composició de textos amb suports electrònics

BLOCS TEMÀTICS D'EDUCACIÓ ARTISITICA A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS D'EDUCACIÓ ARTISITICA A PRIMARIA

El bloc 1, Observació plàstica 

                    interpretació, indagació i anàlisi de l’entorn natural i de l’activitat i creacions humanes                     qüestions espacials

                     interpretació del significat de les imatges

                     anàlisi dels missatges icònics

El bloc 3, Escolta integradora de la percepció dels llenguatges plàstic i musical 

                    capacitats de discriminació auditiva

                    audició comprensiva

                    interpretació i creació musical

                    habilitats tècniques i capacitats vinculades amb la interpretació

                    estimular la invenció a través de la improvisació 

                   creació de produccions musicals basades en l’exploració

                   combinació de moviments i sons

                   referents culturals de la música

El bloc 2, Expressió i creació plàstica

                    exploració dels elements del llenguatge plàstic i visual 

                    tractament dels materials

                    expressar el que s’ha percebut 

                   planificació del procés d’elaboració

El bloc 4, Interpretació i creació musical (expressió en ambdós llenguatges) 

                 la percepció i l’expressió: del color, el ritme o la forma.

BLOCS TEMÀTICS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL A PRIMARIA

Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació

Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius

Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal

Bloc 4. Persones, cultures i organització social

Bloc 5. Història. El canvi en el temps

Bloc 6. Matèria i energia

Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies

BLOCS TEMÀTICS DE LLENGUA A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS DE LLENGUA A PRIMARIA

Bloc 1. Les llengües i els parlants

       (ACTITUDINAL) Socialització, varietat lingüística,

Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar

       (PROCEDIMENTAL)

Bloc 3. Llegir i escriure

        (PROCEDIMENTAL)

        3.1 Comprensió de textos escrits

        3.2 Composició de textos escrits 

Bloc 4. Educació literària

        (PROCEDIMENTAL) 

Bloc 5. Coneixement de la llengua

        (REFLEXIÓ) 

Bloc 6. La llengua com a instrument d’aprenentatge

       (PROCEDIMENTAL)

FUNCIONS DEL PROFESSORAT - - - - LOE ABRIL 2006

Les funcions del mestre de Primària son, segons la LOE:

- programar i ensenyar

- avaluar el procès de aprenentatge de l'alumnat i el d'enseyament d'ell mateix

- tutorització, direcció i orientació de l'aprenentatge amb la col·laboració de la familia

- orientació educativa

- atenció al desenrotllament intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral

- promoure activitats complementaries

- contribuir a les activitats del centre amb un clima de respecte, participació en llibertat i dins el valors ciutadans

- informar a les families al voltant del procès d'aprenentatge amb la col·laboració del pares

- participar en lees activitats del centre i en els plans d'avaluació

- fer investigació educativa, experiemtanció dins una millora continua de l'educació

- col·laborar i treballar en equips

PLA DE CONVIVÈNCIA - LOE

ORDRE DE 31 DE MARÇ DE 2006 PER REGULAR EL PLA DE CONVIVÈNCIA DELS CENTRES

MODEL PER ACCIONS LLEUS

 El tutor amb l’equip directiu i l’orientador dura endavant les següents tasques:

1er.- Obtindre  informació:

-        antecedents i conseqüències

-        alteració de la convivència

-        situacions

-        persones

-        característiques del fet ( si puntual o aïllat)

-        gravetat

2n.- Pronòstic inicial

-        disfunció del procés de ensenyança – aprenentatge

-        factors familiars, socials psicològics, marginalitat

3er.- Mesures – actuacions:

-        individuals

-        col·lectives:

o     taller d’habilitats socials

o     tècniques de relaxació

o     tècniques d’auto control

o     empatia

o     mediació

o     recolzament

4t.- Informació a familiars

PLA DE CONVIVÈNCIA - LOE

ORDRE DEL 31 DE MARÇ DEL 2006, PER LA QUE ES REGULA EL PLA DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRES. DOGV: 5255

MODEL DE PLA DE CONVIVÈNCIA

1.- Precisió dels comportament  i les circumstàncies

2.- Metodologia i procediments (relacionat amb el Projecte educatiu de centre)

3.- Objectius

4.- Continguts actitudinals

5.- Temporalització

6.- Mecanismes i procediments:

        6.1.- Planificació general d’activitats docents

        6.2.- Tutories

        6.3.- Recreo i activitats extra escolars

        6.4.- Accions complementaries i servissis

        6.5.- Família

        6.6.- Social –context

 

LOE ABRIL 2006 CURRICULUM PRIMARIA

LOE                                                    ABRIL 2006

CURRICULUM PRIMÀRIA:

 4.- METODOLOGIA

      - activa de participació

      - autonomia i flexibilitat

      - desenrotllament de capacitats i hàbits

      - aplicació a la vida quotidiana

      - Investigació educativa i experimentació

      - acció tutorial

5.- AVALUACIÓ:

Característiques:

- millora l’educació

- avaluació diagnostica de 4t de primària

- qualitat i equitat

Què es deu avaluar:

- processos d’aprenentatge dels alumnes

- activitat del professorat

- processos educatius

- la funció directiva

- el funcionament del centres

- àmbit ,agents, activitat, alumnat, professorat, centres, currículum administració

Qui avalua que:

a.- Institut d’Avaluació de l’estat, donarà un informe al Parlament

b.- la comunitat educativa (esforç i la participació)

 

LOE ABRIL CURRICULUM PRIMARIA

LOE                                                    ABRIL 2006

CURRICULUM PRIMÀRIA:

3.- CONTINGUTS BÀSICS

3.1.- Coneixement del medi natural, social i cultural:

        - cultures

        - la diferència entre les persones

        - la igualtat d’oportunitats

        - educació vial (respecte i prevenció)

        - animals pròxims i la seua cura

        - valors

        - normes de convivència

        - ciutadania activa

        - pluralisme

        - Tecnologies de la informació i esperit crític

        - entorn: natural, social i cultural

        - actuació amb / a l’entorn

         - cura de si mateix

3.2.- Educació artística:

        - art

        - representacions i expressions

        - propostes visuals

3.3.- Educació física:

        - educació física y de l’esport

        - higiene i salut

        - acceptació

        - desenrotllament personal

3.4.- Llengua castellana/ i/ cooficial i la seua literatura:

       - llengua castellana

       - llengua cooficial

       - hàbits de lectura

3.5.- Llengua estrangera:

       - llengua estrangera

       - competència comunicativa bàsica

       - missatges senzills

       - situacions quotidianes

3.6.- Matemàtiques: 

      - competència matemàtiques

      - resolució de problemes

      - càlcul

      - operacions

      - geometria

      - estimacions

      - aplicació a la vida quotidiana

3.7.- Educació per a la Ciutadania:

      - hàbits de treball

      - esforç

      - responsabilitat

      - auto confiança

      - sentit crític

      - iniciativa

      - creativitat en l’aprenentatge

      - interès

      - habilitats

      - resolució pacifica dels conflictes

      - autonomia personal

      - capacitats afectives

      - relació amb els demés

      - actitud contra violència i els prejudicis

      - reflexió, anàlisi i estudi

      - regim democràtic

      - constitució espanyola

      - declaració universal del drets humans

      - accés al treball

      - vida sexual, cultural i econòmica

      3.7.1.-  educació en valors:

                    - llibertat personal

                    - responsabilitat

                    - ciutadania democràtica

                    - solidaritat

                    - tolerància

                    - igualtat

                    - respecte

                    - justícia

       3.7.2.- no violència (de gènere)

                    - desenrotllament de la personalitat

                    - capacitats afectives

                    - formació pel respecte del drets i llibertats

                    - igualtat d’oportunitats

                    - diversitat afectiva – sexual

        3.7.3.- convivència:

                    - principis democràtics

                    - prevenció de conflictes

                    - resolució de problemes

                    - participació per la ciutadania

LOE ABRIL 2006 - CURRICULUM PRIMARIA

LOE                                                    ABRIL 2006

CURRICULUM PRIMÀRIA:

0.- CARACTERÍSTIQUES:- Atenció a la diversitat

                                            - previndre les dificultat d’aprenentatge

1.- OBJECTIUS estan a la CAPITOL II article 17

2.- COMPETENCIES BÀSIQUES:

                - ciutadania

                - hàbits de treball i lectura

                - competència comunicativa

                - autonomia i desenrotllament personal

                - competència matemàtica

                - aplicació a la vida quotidiana

                - cura de l’entorn i de si mateix

                - respecte de les cultures i l’educació vial

                - actitud contraria a la violència i la discriminació

LLEI ORGÀNICA D'EDUCACIÓ

DOUMENT RESUMEN DE LES BASES DE LA LLEI

L O E                                  20 D’ABRIL DE 2006

 

EDUCACIÓ COMPRESA COM: QUALITAT I EQUITAT

     -  desenrotllament de coneixement, valors i cultura

      -         respecte a les diferències individuals

      -         solidaritat

      -         evitar la discriminació

      -         cohesió social

      -         exercici de la ciutadania

PRINCIPIS:

1er Qualitat: - incrementar rendiment i resultats 

                    - evitar els objector escolar o abandonament

                     - adaptar-se a les necessitats

2n Esforç: * personal com a responsabilitat i compromís cap a una actitud

                 * compartit:

                                 Alumnat (escolarització i equitativa, atenció a  la diversitat)

                                Famílies (el treball quotidià, unir-se a l avida del centre                           

                                Professorat  i centre (generar entorns d’aprenentatge ric, motivador i exigent)                   

                               Administració (facilitar el recursos)                             

                              Societat (recolzar el sistema educatiu)

3er Relacionat amb Unió Europea: Objectius comuns, coneixements competitiu i dinàmic, cohesió social i evolució tecnològica

4t Flexibilitat:  autonomia de centre (pedagògica i de gestió, capacitat de decisió, i, funcionament)

                      diversitat d’interessos

                      cap a l’èxit de l’alumnat

                     relacionar recursos i objectius

                     en funció de un marc legislatiu on estaran marcats:  objectius i normes amb el repartiment de competències clares i simples, els mecanismes d’avaluació per fer un seguiment valorant la millora de processos, i, declaració de contes

5è Participació: Formar ciutadans autònoms, lliures, responsables i compromesos                                Projectes Educatius i de Gestió dels recursos, on elaborar normes de organització i funcionament                    

Organismes Col·legiats: Consell Escolar, Claustre i Organització coordinada dels docents

6è: Equitat:   igualtat per a les necessitats educatives especials, inclusió i integració, dona igual el tipus de circumstàncies que envolten a l’alumne, afavorir la cohesió social, atenció a la diversitat, compensació de les desigualtats, intervenció educativa compensatòria,  equilibrar la distribució dels alumnes entre tots el centres

Si voleu descarregar-se aquest document pulseu damunt

LLEI ORGÀNICA D'EDUCACIÓ

UN DOCUMENT RESUM DELS PRINCIPIS DE LA LLEI

L O E                                  20 D’ABRIL DE 2006

PRINCIPIS EDUCATIUS

Equitat (inclusió i no discriminació)

Posada en pràctica dels valors: no violència, igualtat de drets i oportunitats, prevenció dels conflictes y la seua resolució,  Aprenentatge permanent, Autonomia, Flexibilitat , Esforç individual i compartit Orientació educativa Participació comunitat educativa

Reconeixement de la funció docent Investigació – Educativa i InnovacióAvaluació de programes i organització

Cooperació Estat i ComunitatsCooperació amb les Corporacions Locals