Blogia
primariasagunt

Les competències en l'àrea de ed per a la ciutadania

 EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS

 Conselleria d’Educació

DECRET 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència social i ciutadana

Adquisició i consolidació d’habilitats i virtuts cíviques per a viure en societat

Exercici de la ciutadania democràtica:

 • Millorar les relacions interpersonals

 • Utilització sistemàtica del diàleg

 • Convivència

 • Participació

Valorar positivament la conquista dels drets humans,

Rebutjar els conflictes entre els grups humans i situacions d’injustícia.

Conéixer, valorar, respectar i complir:

 • Declaració Universal dels Drets Humans

 • La Convenció sobre els Drets del Xiquet

 • La Constitució Espanyola

 • L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la seua aplicació

Deures ciutadans

Construcció de societats cohesionades, lliures, pròsperes, equitatives i justes.

Aproximació respectuosa i valoració crítica de les diferències socials, culturals i econòmiques

 

Competència per a aprendre a aprendre

Coneixement de:

 • Els fonaments i les maneres d’organització de les Societats democràtiques

 • La diversitat

 • Les situacions de discriminació i injustícia

 • L’assumpció i l’exercici d’hàbits i virtuts cíviques adequades a cada edat en l’entorn escolar i social.

A través de:

 • Treball en equip

 • La participació

 • L’ús sistemàtic de l’argumentació

 • Desenvolupament d’un pensament propi

 • Síntesi de les idees pròpies i alienes

 • Presentació raonada del criteri propi

 • Confrontació ordenada i crítica de coneixement, informació i opinió.

En resum generar futurs ciutadans

 

 

Competència d’autonomia i la iniciativa personal

Iniciatives de planificació

Presa de decisions

Organització

Asunción de responsabilitats

Entrenar en el diàleg i el debat.

Valoració crítica de les diferències

Construcció d’un pensament propi

L’adopció de postures sobre problemes i les seues possibles solucions

Analitzar, valorar i decidir

Confiança en si mateixos

Respecte a les altres persones.

Partir del coneixement

Afirmació de l’autonomia i autoestima

L’afany de superació

Esperit crític

Desenvolupament de persones dignes i íntegres

Resumint ajudar a la construcció de projectes personals de vida

 

Competència en comunicació lingüística

Ús de termes i conceptes de l’àrea

Ús sistemàtic del debat

Exercitar-se en l’escolta, l’exposició i l’argumentació.

0 comentarios