Blogia
primariasagunt

professional docent

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT WANG, Margaret C. (1995) Atención a la diversidad del alumnado. Narcea
 
TEORÍA I PRACTICA DE L’EDUCACIÓ EN LA DIVERSITAT
L’educació s’adapta a les característiques de l’alumnat, atenent les diferents formes d’aprendre, considerant l’ambient de la classe i les diferències individuals, perque el col.lectiu es divers.
S’ha de jutjar l’aprenentatge per l’anàlisi del procés intern d’aprendre cap a la competència. En aquest procés hi han les seguent variabilitat en mots d’adquirir, organitzar, retenir, generar coneixements i capacitats.
L’educació s’adapta a l’alumne amb una planificació individual unida a l’ensenyança en grups, teneint en conte la varietat de sitaucions. En aquest cas emprarem estratègies com: lliçons en grup dirigides pel professor; lliçons individuals; activitats exploratories per part de l’alumne; aprenentatge individualitzat i cooperatiu.
El model que hem de seguir sería: Projecte curricular en funció de les caractreristiques de l’alumne i objectius propis, dintre d’un ambient d’aula, despres es deu incloure en el projecte de centre, i per últim el porcés d’avaluació del procés i dels resultats en habilitats com: capacitat de planificar i emprar activitats d’aprendre, d’ajudar a altres, i tot açò es deu incloure en el comportament.
Els resultats de l’aprenentatge: adquisició de procediments bàsics, percepció de que l’alumne te la seua competencia, control personal de l’aprenentatge.
 
ESQUEMA DELS ASPECTES O DIMENSIONS A TENIR EN CONTE EN EL DINSENY DE LES ADAPTACIONS CURRICULARS, pàg 26-27-28
Els materials deuen estar disponibles en relació als objectius, estar al día, tindre les seues instruccions.
La responsabilitat de l’alumne està en: planificar, elevar el seu nivell conceptual, utilitzar el espai de treball, localitzar i tornar el material, realitzar les tasques, centrar-se en l’aprenentatge, elegir el calendari - activitats, evaluar el progres, demanar ajuda quan ho necessite, proporcionar ajuda, comprometer-se.
L’ensenyament interactiu te que saber en quins moments de l’ensenyança, deu readaptar les tarees segons l’evolució de l’alumne, generar feedback.
La familia es mediadora de l’aprenetatge.
 
ESQUEMA EN EL QUE ES MOSTRA LA RELACIÓ ENTRE ELS DIVERSOS ASPECTES DELPORJECTRE EDUCATIU ADAPTAT ALS ALUMNES I ELS RESULTATS, pàg 39
 
El pla d’intervenció consisteix en: emprar unes tècniques d’avaluació psicopedagògica i de les capacitats, fer un seguiment, fer un tractament, i fer el registre en fitxes i informes.
L’organització de l’aprenentatge deu considerar el calendari de les activitats i de cada activitat, el tipus d’ensenyança, la disponiblitat de recursos i materials; també té que establir regles i comunicar-les; i estimular a la auto-responsabilitat.
 
Els alumnes organitzats prenen més iniciatives, més resoluciói de problemes, saben fer una autogestió que els motiva i disminueix la distracció
 
L’equip directiu deu generar col.laboració, reforçant la capacitat del centre en atendre a les diferencies individuals des de la comprensió i l’ajuda, i creant una estructura interdisciplinar.
 
El professor a classe te que: coordinar l’educació en la diversitat, recolzar des de la preparació dels recursos, secuenciar cuidadosament el currículum, generar un aprenentatge de autocontrol en els alumnes, fer que recorrisquen a companyers com a recurs, evitarà traure de l’aula a l’alumne per no etiquetar-lo, formara equip amb altres mestres  i especialista per a optimitzar els interesos de cadascu dels docents, tenir en conte la varietat d’agrupament.
 
L’especialiste son: els de apoio, els orientadors, els psicopedagogues, el logopeda el d’educació especial, que s’han d’integrar dintre d’una classe. El d’eduació especial es pot utilitzar com un informador o per a fer-li consultes.
 
El director com a lider, deu estar obert al canvi, genera un clima, i treballar amb tots el porfessor en: experimentar estrategies d’ensenyança alternativa, solucionar problemes de clase de manera activa, genear activitas de formació del professorat, programes de perfeccioanment docent, generar feedback, identificar les finalitats educatives.
 
L’investigació deu vore quins son els efectes del resultats i de les dades, vore els rasgos del programes, procesos de classe, clima d’aula, precepció de la responsabilitat de l’alumne, rendiment de l’alumne, actitutds del professor, nivell socioeconomic de l’alumnat, tot açò tenint en compte quie l’alumne és qui elegis, creeant activitats flexibles, fent un seguiment sistemàtic, fomentar l’ajdua del companys, que ha de fer peticions de ajuda al porfessor, tindre molts materials curriculars per al treball, tindre unes intruccions concretes de les difetrentes tasques de com se deuen fer, fomentar l’interacció d’equip
 
MODEL DE COOPERACIÓ DE Johnson Johnson, es basa en grups d’aprenentatge cooperatiu, que son heterrogenis on no es comparen capacitats o característiques personals. En aquest s’ensenya habilitats socials i valors democràtics. També anima als alumnes en menys coneixemnts a expresar-se i compatixen anims. En aquest grup es compartixen les funcions de lideratge. En aquest grup es fomenten habilitats de treball col.laboratiu com: comunciació, confiança, lideratge, paliar conflictes, avaluar positivament el treball en grup (autoexamen). El porcés es vore: els materials a dominar i el resultats a conseguir (cognitiu - afectiu), natura de la tasca a ensenyar, clima d’interacció cara a un objectiu d’aprenentatge, determinar la dificultat de la tarea i revisar el material, identificar el resultat de l’aprenentatge, identificar les condiccions per a emprar un objectiu de l’estructura, elegir l’estructura apropiada a l’objectiu. La distribució de l’aula: accessible a altres, en grups menuts, sentats mirants tots a tots sense molestar a classe, el professor puga accedir a tots els grups.
 
MODEL COOPERATIU de Johns hopkins  El professor fa un pojecte educatiu en la diversitat, en els grups cooperatius els alumnes sontribuixen, ajuden, repasen, proben i s’anime al resultat. S’impliquen els pares amb activitats de reforç fora de l’aula.
 
COMPETICIÓ DE JOCS D’EQUIP   jigsaw II
1) competisen alumnes en les mateixes capacitats
2) grups d’experts, a cada u se li dona un nou contingut a investigar i obtindre informació
3) cada expert torna al seu equip a intercanviar l’informació amb els companys
4) ajuda mutua a aprendre la materia per a la proba
5) la proba es puntua el equip en funció de les puntuacions individuals
 
MODEL DE CIUTAT DE JOHNSON
Es fixa en els resultats, per aixó tot està en funcio del temps, les condicions, els amterials. Consisteis en un procés sistemàtic de comprensió, on els alumnes amb dificultats tenen més temps de classe i els altres (els estandars) fan activitats d’enriqueriment i d’experiènices de aprenenetatge en excepcionales.

APRENENTATGE COOPERATIU

APRENENTATGE COOPERATIU ELS FACTORS QUE INFLUEIXEN EN L’APRENETATGE COOPERATIU SON:
 
- Les característiques de la gent de la zona

- Les normes de convivència

- La ratio del Centre
- L’organització del Centre

- Les conductes  y la situació del grup

- Les relacions afectives

- Les motivacions.
- Les capacitat cognitives 
- El diseny del projecte, la seua distribució i la seua aplicació en l’ensenyança

- L’ambient de classe i de la realització de les activitats

- El procés d’ensenyança - aprenentatge
- La quantitat d’ensenyament 
- Com siga l’avaluació
- El maneig de la classe, en l’intervenció del professor a l’aula

- Les relacions entre el mestre i els alumnes tant a nivel social com acadèmic
- Com tinguen que ser els resultats dels alumnes en el seu aprenentatge 
- Com son les actituds del professor  i com  prepara les classes
- Si existeix un lider i derectiu educatiu en la figura del mestre

- Les espectatives i actituds dels pares respecte a l’educació
- El cost i efectivitat del procés d’ensenyança aprenentatge

CREAR ABUNDÀNCIA

CREAR ABUNDÀNCIA
L’ABUNDÀNCIA I LA RIQUESA
         L’abundància és riquesa, fluid, generositat, on cada desig es converteix en realitat, perquè inherent a cada desig és troba el mecanisme de satisfer-ho. El mecanisme és partir d’un somni per a fer-ho realitat amb el poder del coneixement i de l’intenció o desig, des de la força de la transcendència.
         L’abundància és la experiència en la que les nostres necessitats es satisfan amb facilitat, i els nostres desig es compleixen espontanement. Es tracta de crear des de la nostra natura i realitat. Tot ve de la nostra ment. Tot esta en els impulsos que hi han en.
LLISTA ALFABÈTICA PER A CREAR ABUNDÀNCIA:
 
A) APERTURA, a totes les possibilitats, l’Absolut, l’Autoritat, l’Afluència, l’Abundància, l’AMOR a ú mateix i als demés
 
B) EL QUE ES BO i el que és el millor (elegir sempre el que es de primera qualitat)
 
C) CARITAT i despreocupació, compartir, coneixement com poder organitzador, generar canvi per a noves possibilitats
 
D) la llei de l’oferta i la DEMANDA, es a dir un propòsit en la vida, donar sense condicions, creant un vuit per a traure més del que dones
 
E) EXULTACIÓ o alegrar-se de l’èxit dels demés
 
F) en cada FRACÀS es troba la llavor de l’èxit
 
G) GRATUÏTAT i generositat
H) Fer feliç i HUMANISME. Fer feliç a tots els altres sers que entren en contacte amb tu
 
I) 1.INTENCIÓ, 2. prendre una decisió ferma inamovible, generant una ment unificada amb el propòsit, i que el propòsit este ben definit i no tinga ningú altre punt en conflicte
 
J) NO JUTJAR, no classificar els coses com a bones o males, allunyar-se de les etiquetes, l’avaluació, les interpretacions, dels anàlisis, ...
 
K) KELEIDOSCOPI, totes les possibilitats
 
L) LUXE
 
M) La META , de manera clara en la teua consciència i abandonar-se al apego de la meta, i la bretxa (o forat),
         Passos per a concretar un desig: 1. introduir-se en el forat o espai entre pensament, com si fora una finestra (meditació transcendental); 2. intenció clara de una meta clara; 3. abandonar-se a l’apego al resultat; 4. l’univers és fa càrrec del detalls.
 
N) dir NO a la NEGATIVITAT
 
O) valors OPOSATS en coexistència (felicitat - tristesa, plaer - dolor, ...), amb l’oportunitat de mantindre una comunicació honesta i oberta.
 
P) PROPÒSIT EN LA VIDA, potencialitat pura, produir per als demés, ajudar a que es compliquen els desitjós dels altres
 
Q) CUESTIONAR: dogmes, ideologies, autoritat externa, quan qüestionem el que es extern, trenquem amb el condicionament social.
R) REBRE amb humilitat, que està relacionat amb el donar, ser conscients de la riquesa sense preocupació
 
S) SERVICI = saber gastar
 
T) TRANSCENDÈNCIA, Banc de talents i la Consciència sense temps (renunciar a la nostra autoimatge = careta social)
 
U) UNITAT, darrere de la diversitat
 
V) VALORS (integritat, honestedat, amor, fe, a devoció, la bellesa “quan sentim la bellesa, la reconeixem com la veritat”)
 
X) EXPRESSAR amb apressi honest, l’agraïment a tots aquells que ens ajuden
 
Y) JACIMENT del vigor juvenil
 
Z) SUC, XISPA de la vida, vitalitat i apreciar-ho, afrontant el que es desconegut amb despreocupació i llibertat

LLISTA ALFABÈTICA PER A CREAR ABUNDÀNCIA
DATA
IDEA
CONCLUSIÓ DEL DIA
EXPERIÈNCIA VITAL
 
 
APERTURA
 
 
 
 
EL MILLOR
 
 
 
 
CARITAT
 
 
 
 
DEMANDA
 
 
 
 
EXULTACIÓ
 
 
 
 
FRACÀS
 
 
 
 
GRATUÏTAT
 
 
 
 
INTENCIÓ
 
 
 
 
NO JUTJAR
 
 
 
 
KELEIDOSCOPE
 
 
 
 
LUXE
 
 
 
 
META
 
 
 
 
NO NEGATIVITAT
 
 
 
 
OPOSATS
 
 
 
 
PROPÒSIT
 
 
 
 
QUESTIONAR
 
 
 
 
REBRE
 
 
 
 
SERVICI
 
 
 
 
TRANSCENDÈNCIA
 
 
 
 
UNITAT
 
 
 
 
VALORS
 
 
 
 
EXPRESSAR
 
 
 
 
JACIMENT
 
 
 
 
SUC, XISPA
 
 
 
 

CLIMA DE CLASSE

CLIMA DE CLASSE

La creación de un clima de aula positivo y productivo depende directamente de la actitud que el profesor tiene hacia los alumnos y hacia sí mismo. Lambeth (2002: 2) manifiesta que "los profesores con altos niveles de eficacia personal aumentan el rendimiento del estudiante, siendo aceptadas sus ideas por éstos, usando la alabanza antes que la crítica, la perseverancia con los estudiantes más lentos, y usando su tiempo eficazmente".

Es fundamental que los profesores desarrollen un clima donde los estudiantes sienten que sus ideas y opiniones son valoradas y tenidas en cuenta, y donde los estudiantes acepten la responsabilidad de su propio aprendizaje y comportamiento, adquieran estrategias de aprendizaje, y entiendan las razones por las que existen reglas y normas de clase. Otro elemento relacionado con el ambiente de clase es el tiempo, muchas veces la mala administración del tiempo de clase, sobre todo en educación secundaria donde se dispone de una hora para la materia, conlleva un clima no muy idóneo para desarrollar el aprendizaje. El aprendizaje se promueve con el uso del tiempo. Karweit (1989) describió varios niveles del tiempo de clase, que son: tiempo asignado, tiempo educativo, tiempo contratado y tiempo académico de aprendizaje. La asignación de tiempo durante el proceso de panificación de clase es un asunto importante para aprovechar el espacio temporal del que se dispone, evitar perder tiempo en buscar el retroproyector o el vídeo (el profesor debe tener planificado y preparados todos los recursos que va a necesitar), y establecer rutinas pueden ser estrategias a utilizar. Dependiendo del método que el profesor utilice para captar la atención de los estudiantes, despertará o no la curiosidad de éstos hacia el material que presenta. Dar retroalimentación verbal o escrita a los estudiantes sobre su aprendizaje también genera un clima positivo, pues los motiva a seguir aprendiendo y aumenta su autoestima.

Siguiendo con los modelos teóricos psicosociocognitivos y asociando las expectativas con sus correspondientes atribuciones,  podemos hacer uso del modelo de Weiner que analiza la relación entre percepciones atributivas de  causalidad sobre éxitos y fracasos y motivo de logro, en función de  tres dimensiones causales tal y como ejemplificamos a continuación:

 
         Modelo que considera que la clave para motivar esta en enseñar a atribuir los fracasos a la falta de esfuerzo (para que el alumnado se implique mas, ya que es una atribución interna y controlable) y los éxitos a la propia habilidad (especialmente en el alumnado que necesite mejorar su autoestima).
 
        
Las comunicaciones persuasivas son una buena estrategia a utilizar cuando pretendemos modificar las actitudes del alumnado hacia algún aspecto relacionado con nuestra materia. Para ello tres son los elementos principales a considerar: nuestra posición como emisores, la forma en que presentamos nuestros contenidos y por supuesto, el lugar que ocupan ellos como receptores.

QUE ES UNA ACTITUD

QUE ES UNA ACTITUD Las actitudes se forman fundamentalmente atendiendo a la información que recibimos, los grupos con los que nos identificamos y también en función de nuestras necesidades personales. Y como posicionamientos internos que son, las actitudes tienen también un importante peso sobre la motivación y como ésta, igualmente pueden ser modificadas mediante estrategias educativas varias.
Una de las funciones principales de las actitudes es que actúan de mecanismo de defensa ante lo que intuimos contrario a nuestros intereses y otra no menos importante, tiene que ver con su peculiaridad de encadenarse –es decir, de asociar en una misma valoración ideas próximas o parecidas-, puesto que al hacerlo, simplifican nuestra categorización de la realidad. De ahí la necesidad de construir actitudes positivas hacia todo lo vinculado a temas educativos.
 Toda actitud tiene tres componentes básicos: cognitivo, afectivo y tendencial, si bien no todos tienen el mismo peso específico. El componente cognitivo es la información básica, aunque sea muy elemental, de que disponemos cuando nos posicionamos frente a algo. Constituye la base de los estereotipos  y es el más eficaz a la hora del cambio.

QUE ES MOTIVAR

QUE ES MOTIVAR Motivar es impulsar a alguien a iniciar acciones, encaminadas a conseguir objetivos específicos y a persistir en el intento hasta alcanzarlo. Por lo tanto, toda acción encaminada realmente a motivar, ha de tener en cuenta imprescindiblemente éstos tres elementos: activación, dirección y persistencia.
 Las distintas teorías que podemos consultar para encontrar claves para motivar, han ido evolucionando desde las pioneras que relacionaban la motivación con los instintos y las pulsiones biológicas, hasta las actuales que se centran en procesos sociocognitivos; sin olvidar las clásicas aportaciones de Murray y Maslow que definieron el papel que, como motor de la conducta humana, tienen las distintas necesidades. Existen también teorías cognitivas basadas en la activación  fisiológica, por ejemplo el modelo que proponen Day y Berlyne. Entre las teorías susceptibles de aplicación educativa, podemos destacar especialmente la teoría de McClelland que analiza la importancia que, sobre la posterior motivación de logro, tiene el entrenamiento temprano en la independencia; la teoría de Atkinson, que se centra en la creación de expectativas positivas sobre la posibilidad de conseguir algo y la teoría de Weiner, que define el papel que juegan las atribuciones de causalidad de éxitos y fracasos académicos, sobre la motivación de logro.
 Existen dos maneras básicas de motivar, que se pueden utilizar conjuntamente:
 - Motivar intrínsecamente, es decir, conseguir que la persona en cuestión se interese por algo en sí mismo, que es siempre lo más deseable en educación.
 - Motivar extrínsecamente, consiguiendo que realice alguna conducta aunque tan sólo sea como medio para conseguir otro fin. Los tradicionales premios y castigos actúan como motivadores extrínsecos, que si bien no consiguen el interés directo hacia los objetivos educativos, al menos representan una forma de refuerzo, bastante más eficaz y saludable en el caso de los reforzadores positivos y no tanto, si se utilizan refuerzos negativos por las actitudes no deseadas –contrarias hacia los contenidos educativos y hacia la persona que imparte el castigo- que éstos suelen desencadenar.

treball per projectes

treball per projectes

Algunas claves importantes

1. Una concepción del niño y de la niña que entiende que el niño/a PIENSA , es crítico/a, reflexivo/a, pensante, capaz de crear hipótesis,...

No tiene que ocultar/callar sus saberes, porque nuestras actividades de aula, llevan al niño/a a poner en juego lo que sabe, lo que cree,... sus hipótesis, sus conocimientos, sus creencias, etc.

2. Una concepción de la educación que no busca solamente que el alumno/a adquiera mecánicamente unos contenidos, sino ayudarle a organizar el pensamiento, a relacionar. Es decir, ENSEÑAR a PENSAR.

Se trata de que el niño y la niña vayan creando procedimientos precisos, que le permitan aprender de forma autónoma.

3. Una concepción de la alfabetización donde el trabajo no radica solo en reconocer signos gráficos, es decir el alfabeto, sino que el objeto de trabajo son las PRÁCTICAS SOCIALES de lectura y escritura, que se desarrollan en la vida cotidiana.

El cómic, la noticia periodística, la biografía, los anuncios, los refranes, las recetas, la carta, el periódico, etc., están presentes en el aula para ser interpretados y escritos.

4. Un cambio de actitud por parte del educador/a. Su labor principal no es transmitir conocimientos sino encauzar, orientar, guiar, provocar conflictos,... que posibiliten la construcción del aprendizaje. El maestro/a proporciona información y estimula para que el niño y la niña definan y construyan su propio saber.

La pregunta cambia: Ya no es ¿Qué hacer para que los niños y niñas aprendan?. Y sí qué tengo que observar en los niños y niñas para saber qué tengo que hacer.

treball per projectes

treball per projectes

¿Qué es un proyecto?

El “pequeño proyecto” es un plan de acción y realización, que un grupo de niños y niñas y su maestra se proponen a sí mismos, con una clara intencionalidad de conseguir un resultado.

Para ello nos planteamos:

argumentar, negociar y resolver: qué se quiere hacer; para qué lo vamos a hacer;  qué necesitamos ;  con qué lo haremos;  dónde encontrar lo que necesitamos;  etc. ;

asignar responsabilidades: quienes van a hacer cada una de las tareas y cómo evaluar el plan, los pasos dados y los resultados obtenidos

treball per projectes

treball per projectes
Aprender con proyectos de trabajo en Educación Infantil

Aprender investigando, jugando, escuchando a otros, explorando... | Inmaculada Martín Rodrigo

Publicado por Inmaculada Martín Rodrigo | 1 de febrero de 2006

Soy maestra de educación infantil. Después de unos años trabajando, creo que mi tarea fundamental es ofrecer cauces que ayuden a los niños y niñas a pensar, a investigar, a confrontar con otros sus ideas, a llegar a acuerdos, a aprender del error, etc. Trabajando con proyectos es más fácil para mí llegar a esto.

Todo proyecto, sea del tipo que sea, implica tres elementos: una propuesta de hacer o conocer algo, unos medios para llevarlo a cabo y un producto o realización que puedo evaluar y mejorar. Es, por lo tanto un proceso, válido para cualquier momento, edad y situación vital. A lo largo de la vida, cuando nos proponemos o buscamos algo, seguimos este itinerario: planificar, realizar y evaluar. Iniciarse en edades tempranas -educación infantil- en este proceso me parece importante ya que es una forma de aprender a vivir, de aprender a ser, a buscar metas, a poner los medios para conseguirlas y a autoevaluarse.

Cuando surge un proyecto en el aula, comenzamos poniendo en la pared un trozo de papel continuo, largo y en blanco que se va llenando según los pasos que vamos realizando. Así al terminar el proyecto, tenemos delante el proceso que hemos seguido con cada uno de los pasos que hemos ido dando, para conseguir aquello que queríamos.

PROMET A TU MATEIX

PROMET A TU MATEIX PROMETE A TI MISMO

PROMETETE A TI MISMO
SER  TAN FUERTE
QUE  NADA PUEDA TURBAR
LA SERENIDAD DE TU MENTE

PROMTETE A TI MISMO HABLAR  DE BONDAD, BELLEZA, AMOR
A TODAS LS PERSONAS QUE ENCUENTRES;
HACER SENTIR A TODOS TUS AMIGOS
QUE HAY UN ALGO DE GRANDE DE ELLOS;
MIRA AL LADO BELLO DE TODAS LAS COSAS
Y LUCHAR PARA  TU OPTISMO SE TRANSFORME EN REALIDAD

PROMETETE A TI MISMO
PENSAR  SOLO LO MEJOR
ESPERAR SOLO LO MEJOR,
SER ENTUSIASTA POR EL ÉXITO DE LOS DEMÁS
COMO LO ERES POR EL TUYO.

PROMETETE A TI MISMO
OLVIDAR LOS ERRORES DEL PASADO
PARA VER TODO LO BELLO Y GRANDE
QUE PUEDES REALIZAR EN EL FUTURO;
SE SERENO EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS
Y REGALA UNA SONRISA
A CADA CRIATURA QUE ECUENTRES;
DEDICA TANTO TIEMPO EN MEJORAR
TU CARÁCTER I DE NO TENER TIEMPO
DE CRITICAR A LOS DEMAS

PROMETETE A TI MISMO SER:
DEMASIADO NOBLE PARA LA IRA,
DEMASIADO FUERTE PARA EL MIEDO,
DEMASIADO FELIZ PARA DEJARTE VENCER POR EL DOLOR

CHRISTIAN L.LARSON

TIPOLGIA DE PARES 5

TIPOLGIA DE PARES 5
TIPOLOGIA DE PADRES 5


TIPO

CARACTERÍSTICAS
CONSECUENCIAS EN LOS HIJOS
SOLUCIONES

NEUROTICOS
ANSIOSOS
Necesidad de molestar al otro, miedos , temores, fobias, fantasmas
NO saber tomar decisiones
Estar a las que saltan para ser ofender o sentirse ofendidos
Hacer lo mínimo
Exigentes con ira y mal humor
Dejar en mal lugar al otro
Sentirse poseedores de la verdad
Conflictos constantes
Generan angustia
Desequilibrios emocionales
Transtornos de convivencia familiar
Retraso del desarrollo psíquico y evolutivo de todo
Comportamiento infantil
Modelos violentos
NO saber ponerse en el lugar del otro
No admitir equivocaciones
Saber cada uno sus limites
Clima de serenidad
Diálogo
 Comunicación
No dramatizar
Reforzar el respeto
Cada uno asumir sus responsabilidades

DISTANTES
Escatiman cariños a sus hijos
Parejas inmaduras
No asumen ser padres
Ver la llegada de un hijo no deseado
Después del parto vuelven a ser pareja de novios y mutua complicidad
Reducen los cuidados al mínimo
Entregados a si mismos
Viven en permanente luna de miel
Rechazan la paternidad
Familia hotel
Falta de comunicación
Al hijo deseado muchas exigencias
Excluyen la participación de los hijos
Desequilibrio
 Sentimientos rechazados, exclusión, imposible de integrarse,
Buscar apoyo afectivo en otros
Distanciamiento familiar
Hambre de cariño
desamor
Diferencia de roles padre – madre
Relaciones frecuentes con los hijos de comunicación
Compartir aficiones y afectos
Asumir responsabilidades de padres

TIPOLOGIA DE PARES 4

TIPOLOGIA DE PARES 4
TIPOLOGIA DE PADRES 4

TIPO

CARACTERÍSTICAS
CONSECUENCIAS EN LOS HIJOS
SOLUCIONES

EXCESIVAMENTE NORMATIVOS
Culto a la norma, educar en el sometimiento, anular responsabilidades, generar ansiedad, no saben los limites ni adaptarse a la vida de hoy
Horizontes cuadrados, modelo a imitar es la base de su educación

Ansiedad en el hijo al buscar la novedad, espontaneidad y la curiosdidad
sumisión
Evitar la normativa que quita toda originalidad
Aceptar las normas y asumirlar con razones lógicas
 Respetando las se les respetará
Dar razones convincentes
Ayudar en los momentos de ansiedad de la adolescencia
Las normas al servicio de crear hábitos
Marcar los tiempos para cumplir las normas
Expresar las opiniones sobre las normas
Ofrecer un cuadro de valores para asumirlas con respeto

TIPOLOGIA DE PARES 3

TIPOLOGIA DE PARES 3
TIPOLOGIA DE PADRES 3

TIPO

CARACTERÍSTICAS
CONSECUENCIAS EN LOS HIJOS
SOLUCIONES

NEGLIGENTES

IRRESPONSABLES

Temperamentales, nervisos, apáticos, comodos, abandono de sus responsabilidades, se dejan llevar po las preocupaciones de todo, sin afectividad por sus hijos, les dan regalos para ocultar sus irresponsabilidades, los dejan solo ante la toma de decisiones, Mas en padres que en madres

Comportamiento inconsciente

Ansiedad, refugiarse en su mundo

Respeto entre la pareja

Tomar acuerdos de conducta

Actitud serena ante los caprichos

Analizar la conducta

Dedicarse a los hijos

Dar caricias

Asumir responsabilidades del y en el  hogar

Comportamientos firmes

DIMISIONARIOS DE SU OFICIO

Piensan que no es su obligación educar a sus hijos

Van a casa a descansar

Satisfacer sus caprichos

No dan su opinión cuando se la piden

Padres con éxito profesional hijos inseguros

En casa se encuentran ausente s aunque estén

Rechazo de la figura del padre

Conducta antisocial (delicuencia y drogadicción)

Orientan su afectividad  hacia la madre

Buscar allegados  que les den afectividad de verdad

En el caso padre no quiere educar pero esta presente, se puede salvar

En el caso en que la madre es fuerte animosa y actitud de diálogo generan hijos con estabilidad emocional

Caso en que el padre no educa genera hijos con complejos de inferioridad, supervalora a los demás

Se puede cambiar comprendiendo la toma de decisiones

Padres unidos en criterio de autoridad y respeto

TIPOLOGIA DE PARES 2

TIPOLOGIA DE PARES 2
TIPOLOGIA DE PADRES 2

TIPO

CARACTERÍSTICAS
CONSECUENCIAS EN LOS HIJOS
SOLUCIONES

INFANTILES
INMADUROS
Comportamiento de mujer y  hombre niño
Escasa autonomía mental
Miedo  a la toma de decisiones
Miedo a estar solo
Sin desarrollo integral de la persona
Sin desarrollo de las relaciones maduras adultas
Sin identidad
Creencia en la constante amenaza
Ser colegas de los hijos
Huida de responsabilidades
NO toman decisiones
Buscan la protección constante
NO aprende nuevas conductas
Sin creatividad
 Sin iniciativa
Necesidad de una proximidad físca
Miedo a la soledad
Amenazados constantemente
Generar imagen de padre
Generar imagen de madre
Mostrar los modelos
Compartir la educación de los hijos
Dialogo y Confianza

OBSESIVOS
No reconocen  comportamientos relacionados con la edad
Creen en la adivinación
Pendientes del que dirán
Ritualistas
Constantes temores
Perfeccionistas y Exigentes
Escrupulosos     Intolerantes
Rigidos, no tienen afectividad
Control de las emociones
Intransigentes, no saben sentir, sometidos al orden
Amenazados por las emociones
Respeto a las normas y formas
Saber escuchar,
Dar confianza
Reconocer lo buen
Admitir los limites y errores
Admitir las opiniones de los hijos
NO imponer criterios

TIPOLOGIA DE PARES 1

TIPOLOGIA DE PARES 1
TIPOLOGIA DE PADRES 1

TIPO

CARACTERÍSTICAS
CONSECUENCIAS EN LOS HIJOS
SOLUCIONES

DESPÓTICOS
AUTORITARIOS
Autoridad i dominio indiscutible
No deja pensar ni actuar
Gritan
Nunca se equivocan
Siempre se le obedece
Están a la defensiva
No se acercan al otro
No dan explicaciones de nada
Genera hijos agresivos y frustrados
Niños débiles, dependientes, sin identidad, sin autonomia, servilstas
Hijos con ganas de: escapar de casa, negarse al sometimiento, plantar cara, soportan castigos
Aceptar las limitaciones de los hijos,
Dialogar, ponerse en su lugar
Dejar que los hijos tomen decisiones,

SUPERPROTECTORES PERMISIVOS
Sin organización
Solucionan y complacen todo
Sin hábitos ni destrezas
Dejan las cosas sin acabar
Son hijos sometidos
Indisciplinados
NO obligan a nada
Ceden ante todo
Evitan esfuerzos

Padres sin prestigio y sin fuerza moral
Madres ansiosas, pesadamente tiernas, generan desasoiego
Rechazo violento a la madre
Dependencia obsesiva
Hijos super protegidos y desvalidos, Niños en condiciones infantiles, exigentes al máximo
Ignorar conductas caprichosas
Prestarles atención
Refuerzo positivo
Dejar de prestarles atención
Jugar con los niños pero separándolos de la falda de  la madre

RISOTERAPIA 3

RISOTERAPIA 3

CEIP GONZALO GALLARZA- ALAQUAS

RISOTERAPIA  3º.-

  OBJECTIUS: A.- Procés psicològic:

-         procés  cognitius (mental): idees, pensaments, creences, valores ..

-         procés conatius ( cos): conductes i hàbits -         procés afectiu: sentiments, emocions i sensacions

 

 

B.- Per mig de del cos físic i emocional anem a corregir lo mental -         sessions estructurades depenent de les característiques del grup, amb  les següents fases:

o      presentació

o      calentament, desbloqueig energètic general de tots els integrants del grup

o      dinàmiques, per a perdre el ridícul i aflorar  el somriure espontani i sense prejudicis

o      desenvolupament, per a fomentar el grau de confiança, provocar el pensament positiu o      comiat, reafirmar la confiança en u mateix i en els demés

O     feedback: roda d’opcions, intercanvi afectiu, punts de vist personals.