Blogia
primariasagunt

LLEI ORGÀNICA D'EDUCACIÓ

DOUMENT RESUMEN DE LES BASES DE LA LLEI

L O E                                  20 D’ABRIL DE 2006

 

EDUCACIÓ COMPRESA COM: QUALITAT I EQUITAT

     -  desenrotllament de coneixement, valors i cultura

      -         respecte a les diferències individuals

      -         solidaritat

      -         evitar la discriminació

      -         cohesió social

      -         exercici de la ciutadania

PRINCIPIS:

1er Qualitat: - incrementar rendiment i resultats 

                    - evitar els objector escolar o abandonament

                     - adaptar-se a les necessitats

2n Esforç: * personal com a responsabilitat i compromís cap a una actitud

                 * compartit:

                                 Alumnat (escolarització i equitativa, atenció a  la diversitat)

                                Famílies (el treball quotidià, unir-se a l avida del centre                           

                                Professorat  i centre (generar entorns d’aprenentatge ric, motivador i exigent)                   

                               Administració (facilitar el recursos)                             

                              Societat (recolzar el sistema educatiu)

3er Relacionat amb Unió Europea: Objectius comuns, coneixements competitiu i dinàmic, cohesió social i evolució tecnològica

4t Flexibilitat:  autonomia de centre (pedagògica i de gestió, capacitat de decisió, i, funcionament)

                      diversitat d’interessos

                      cap a l’èxit de l’alumnat

                     relacionar recursos i objectius

                     en funció de un marc legislatiu on estaran marcats:  objectius i normes amb el repartiment de competències clares i simples, els mecanismes d’avaluació per fer un seguiment valorant la millora de processos, i, declaració de contes

5è Participació: Formar ciutadans autònoms, lliures, responsables i compromesos                                Projectes Educatius i de Gestió dels recursos, on elaborar normes de organització i funcionament                    

Organismes Col·legiats: Consell Escolar, Claustre i Organització coordinada dels docents

6è: Equitat:   igualtat per a les necessitats educatives especials, inclusió i integració, dona igual el tipus de circumstàncies que envolten a l’alumne, afavorir la cohesió social, atenció a la diversitat, compensació de les desigualtats, intervenció educativa compensatòria,  equilibrar la distribució dels alumnes entre tots el centres

Si voleu descarregar-se aquest document pulseu damunt

0 comentarios