Blogia
primariasagunt

2na Part (2.1) de la programació per competències per a 1er Cicle de Primaria En Ct Medi

 

Blocs de Continguts

Continguts

Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 4. Persones, cultures i organització social

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 5. Història. El canvi en el temps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc 6. Matèria i energia

 

Els astres

Les estreles, el Sol, la Terra i la Lluna.

La successió del dia i la nit.

L’aigua

Composició, característiques i importància per als sers vius.

Ús responsable de l’aigua en la vida quotidiana.

Riscos de contaminació.

L’aire

Composició, característiques i importància per als sers vius.

Riscos de contaminació.

El sòl

Característiques i importància per als sers vius.

Riscos de contaminació.

L’entorn natural pròxim

Ecosistemes: observació, exploració, arreplega d’informació i

inici de xicotets treballs.

Observació i percepció d’alguns aspectes del paisatge (relleu,

vegetació, fauna, intervenció humana).

La conservació del medi ambient. Els espais naturals protegits.

El temps atmosfèric

Observació d’alguns fenòmens atmosfèrics.

La successió estacional.

Primeres formes de representació.

Nocions bàsiques d’orientació espacial.

 

Diferències entre sers vius i objectes inerts.

Els sers vius:

Principals grups d’animals i plantes.

Característiques i formes de vida de distints tipus d’animals.

Parts constituents i principals funcions de les plantes.

Els sers vius de l’entorn natural pròxim.

Les relacions dels sers humans amb plantes i animals. Hàbits de

respecte envers els sers vius, cures que necessiten per a viure, especialment,els més pròxims al ser humà.

 

El cos humà.

Principals característiques.

Parts del cos.

Acceptació de les diferències, possibilitats i limitacions.

La respiració com a funció vital. Exercicis per a la seua correcta

realització.

Els aliments: la seua funció en l’organisme.

Hàbits d’alimentació saludables: la dieta equilibrada.

Prevenció dels trastorns alimentaris. Alguns aspectes bàsics de la

seguretat alimentària.

Salut i malaltia.

Les pràctiques saludables. Normes d’higiene i neteja personal.

Hàbits de prevenció de malalties i accidents domèstics.

Valoració de la higiene personal, el descans, la bona utilització

del temps lliure i l’atenció al propi cos.

 

La família. Relacions entre els seus membres. Repartiment equilibrat

i adquisició de responsabilitats en tasques domèstiques.

Formes d’organització social en l’entorn pròxim: l’escola i el

municipi. Introducció al coneixement de les responsabilitats i tasques

de les dites institucions.

Activitat laboral i professional.

Medi rural i medi urbà: característiques i diferències.

Manifestacions culturals presents en l’entorn (tradicions, festes,

jocs, cançons, danses, etc.). La cultura com a riquesa.

Els mitjans de comunicació i de transport. Responsabilitat en el

compliment de les normes bàsiques com a vianants i usuaris. Importancia de la mobilitat en la vida quotidiana.

 

Les nocions bàsiques de temps (abans-després, passat-presentfutur,

duració) i unitats de mesura (dia, setmana, mes, any).

El transcurs del temps en l’entorn de l’alumna o de l’alumne:

família i localitat.

Ús del calendari per a assenyalar fets de la vida quotidiana.

La riquesa històrica de l’entorn pròxim. Construccions civils i

religioses. Atenció i conservació.

Aproximació a la història: alguns esdeveniments rellevants del

passat.

 

La matèria i les seues propietats. Tipus de materials. Classificació

segons criteris elementals.

Iniciació pràctica a la ciència. Aproximació experimental a algunes

qüestions elementals (forces, magnetisme, reaccions químiques).

La percepció del so. La transmissió del so en diferents mitjans.

El soroll i la contaminació acústica.

Reducció, reutilització i reciclatge d’objectes i substàncies.

Estalvi energètic i protecció del medi ambient.

Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies

Màquines i aparells. Observació de màquines i aparells i del seu

funcionament. Muntatge i desmuntatge d’objectes simples.

Identificació i descripció d’oficis en funció dels materials, ferramentes

i màquines que utilitzen.

Ús adequat i cuidadós de materials, substàncies i ferramentes.

Seguretat personal.

Importants descobriments i invents tecnològics que faciliten la

vida diària de les persones

Identificació dels components bàsics d’un ordinador. Iniciació

en el seu ús.

Atenció dels mitjans informàtics.

0 comentarios