Blogia
primariasagunt

Les competències en l'àrea de matemàtiques

MATEMÀTIQUES

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència matemàtica

De com s’usen els continguts aconseguits

elaboració de dibuixos

la resolució de problemes com ajuda a resoldre l’autonomia i la iniciativa personal

La resolució de problemes desenrotlla la competència:

  • la planificació, associada a la comprensió de la situació per a traçar un pla i buscar-hi estratègies i prendre decisions

  • la gestió dels recursos, optimitza la resolució

  • la valoració dels resultats permet afrontar altres problemes o situacions amb més possibilitats d’èxit.

reconeixement de les relacions i formes geomètriques

 

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

desenrotllament del pensament matemàtic

comprensió i descripció ajustada a l’entorn

desenrotllament de la visualització (concepció espacial)

capacitat per a fer construccions

manipular mentalment figures en el pla i en l’espai

ús de mapes

planificació de rutes

amb la mesura es coneix la realitat

interactuar amb la realitat

 

Competència en el tractament de la informació i a la competència digital

transmetre informacions precises sobre aspectes quantificables de l’entorn

representacions gràfiques per a interpretar la informació

comprensió d’informacions de quantitats o mesures

interpretar la informació sobre la realitat, d’acord a les gràfiques i a l’estadística

iniciació en l’ús de calculadores

iniciació d’altres tecnologies per a facilitar la comprensió de continguts matemàtics

comprendre informacions amb suports matemàtics

 

Competència per a aprendre a aprendre

reflexió sobre què s’ha aprés

reflexió del què falta per aprendre

reflexió de com i per a què

reflexió per potenciar el desenrotllament d’estratègies

ús dels nombres per a la comparació, l’aproximació

relacions entre les diferents formes d’expressar els nombres

plantejament de situacions obertes

capacitat per a enfrontar-se amb èxit a situacions incertes

utilitzar-hi les ferramentes matemàtiques bàsiques

sistematització

 

Competència en comunicació lingüística

utilització dels llenguatges gràfic i estadístic

comunicar amb eficàcia els resultats del propi treball

verbalització del procés seguit

incorporació del llenguatge matemàtic

adequada precisió en el ús del llenguatge matemàtic

continguts associats a la descripció verbal dels raonaments i dels processos

facilitar l’expressió

millora de les destreses comunicatives

 

Competència cultural i artística

contribució al desenrotllament cultural de la humanitat

 

Competència social i ciutadana

disseny de plans

autonomia

perseverança

esforç per a abordar situacions de creixent complexitat

mirada crítica

propiciar l’escolta de les explicacions dels altres

desenrotlla la pròpia comprensió

esperit crític

ajuda en l’anàlisi de determinades produccions artístiques.

treball en equip

acceptar els altres punts de vista diferents del propi

estratègies personals de resolució de problemes

 

0 comentarios