Blogia
primariasagunt

Les competències en l'area de llengua

 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA

 

Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730]

 

CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA DE LLENGUA AL DESENROTLLAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Competència en comunicació lingüística.

Ús social i col·laboratiu de l’escriptura

Contextos comunicatius,

Estratègies comunicatives

Intercanvi comunicatiu.

Instrument de comunicació

Llengua com a base de la comunicació.

Lectura, comprensió

Lectura atenta

Comprensió literal

Producció oral i escrita

Procés d’escriptura (planificació, execució del text, revisió…)

 

Competència artística i cultural

Valoració de les obres literàries com a competència artística i cultural.

Llengua com a element cultural

 

Competències bàsiques d’aprendre a aprendre

Aplicar a altres aprenentatges o coneixements

Accés al saber

Base del pensament

Oganitzar el pensament,

Construcció de coneixements

Interacció amb el món físic.

Representació del món

Aprendre llengua abans que aprendre a comunicar-se amb els altres,

 

Competència d’autonomia i iniciativa personal

Mamprendre processos de decisió

Comunicar afectes i sentiments,

Regular emocions

Habilitat d’interpretar

Expressar amb claredat

Comunicació asertivitat i empàtica

Assumir la pròpia expressió

 

Competència social i ciutadana

Habilitats i destreses per a la comunicació social i ciutadana

Convivència, el respecte

Enteniment entre les persones

Comprendre el que estos transmeten,

Prendre contacte amb distintes realitats

Eradicació del llenguatge la transmissió de prejuís i estereotips

Eradicació dels usos discriminatoris del llenguatge

 

Construcció de la competència matemàtica

Analitzar problemes,

Procés de resolució de problemes

Elaborar plans

Precisió informacions, dades i argumentacions

Inferir enunciats

 

Competència digital i el tractament de la informació

Anàlisi crític de la informació i la publicitaris

Composició de textos amb suports electrònics

0 comentarios