Blogia
primariasagunt

1era part de la programació per competències a 1er Cicle de Primaria de Ct Medi

 

PRIMER CICLE DE PRIMARIA

ÀREA CURRICULAR

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

COMPETÈNCIES

Competència en Comunicació Lingüística

Intercanvis comunicatius amb exposició clara.

Estructura del discurs.

Ús del debat.

Competència matemàtica

Utilització de tècniques i ferramentes matemàtiques.

Ús d’escales, taules, representacions gràfiques, percentatges.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

 

Comprensió dels canvis produïts en el temps.

Arrels històriques de les societats.

Interacció amb el món físic.

Competència en el Tractament de la Informació i competència digital

 

Aprenentatges de codis, formats i llenguatges.

Utilització bàsica de l’ordinador.

Busca guiada en Internet.

Busca, selecció i processament de la informació.

Competència social i ciutadana

Àmbits de relació pròxima (família, amics, companys,...) i llunyana (el barri, el municipi, la comarca, la Comunitat Valenciana, l’Estat, la Unió Europea, etc.).

Bases d’una ciutadania mundial (destreses, habilitats i, sobretot, actituds).

Societat solidària, participativa, democràtica i intercultural.

Planificació autònoma i creativa de l’oci.

Competència artística i cultural

Manifestacions culturals.

Valoració de la diversitat.

Reconeixement del patrimoni

Competència per a aprendre a aprendre

Comprensió (lectura de mapes, interpretació de gràfics i icones, utilització de fonts històriques, etc.).

Capacitat de síntesi.

Increment d’un vocabulari significatiu i ric.

Articular continguts al voltant de propostes globalitzadores.

Projectes de treball.

Estratègies per un aprenentatge autònom.

Formulació autònoma dels objectius de la investigació.

Elaboració de guions de treball.

Aprenentatge cooperatiu.

Distribució de tasques.

Elaboració de conclusions o informes, exposicions orals.

Tècniques per a organitzar, memoritzar i recuperar la informació (resums, esquemes …).

Mapes conceptuals.

Processos d’aprenentatge.

 

Competència en autonomia i iniciativa personal

Desenrotllament d’autonomia i iniciativa personal.

Ensenyar a prendre decisions.

 

0 comentarios