Blogia
primariasagunt

2na part (2.2) de la programació per competènices per a 1er Cicle de Primaria de l'àrea de t Medi

 

Objectius (adaptar-los als continguts del cicle)

Criteris d’avaluació

1. Adquirir i utilitzar correctament de forma oral i escrita, el vocabulari específic de l’àrea que permeta el desenrotllament de la lectura comprensiva a través de textos científics, històrics i geogràfics.

 

2. Conéixer i valorar la important aportació de la ciència i la investigació per a millorar la qualitat de vida i benestar dels sers humans.

 

3. Comportar-se d’acord amb els hàbits de salut i atenció personal que es deriven del coneixement del cos humà, respectant les diferències.

 

4. Adquirir i desenrotllar habilitats socials que afavorisquen la participació en activitats de grup adoptant un comportament responsable, constructiu i solidari, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

 

5. Conéixer la pertinença plural i compartida a més d’una realitat social, històrica i cultural. Així, la pertinença a la Comunitat Valenciana, amb els seus municipis, comarques i províncies, a Espanya, a

Europa i al món.

 

6. Reforçar els llaços de pertinença al poble valencià a través del coneixement i valoració de les seues peculiaritats mediambientals, històriques

i culturals.

 

7. Reconéixer les diferències i semblances entre grups i valorar l’enriquiment que suposa el respecte per les diverses cultures, que integren

el món sobre la base d’uns valors i drets universals compartits.

 

8. Analitzar algunes manifestacions de la intervenció humana en el medi, valorar-la críticament i adoptar un comportament en la vida

quotidiana de defensa i recuperació de l’equilibri ecològic.

 

9. Identificar els principals elements de l’entorn natural, social i cultural, analitzar la seua organització, les seues característiques i interaccions i progressar en el domini d’àmbits espacials cada vegada més complexos.

 

10. Reconéixer en el medi natural, social i cultural, canvis i transformacions relacionats amb el pas del temps i indagar algunes relacions de simultaneïtat i successió per a aplicar estos coneixements a la

comprensió d’altres moments històrics.

 

11. Conéixer i valorar el patrimoni natural, històric i cultural de la Comunitat Valenciana, així com el d’Espanya, respectar la seua diversitat i desenrotllar la sensibilitat artística i l’interés per col·laborar activament en la seua conservació i millora.

 

12. Interpretar, expressar i representar fets, conceptes i processos del medi natural, social i cultural per mitjà de codis numèrics, gràfics,

cartogràfics i d’altres.

 

13. Identificar, plantejar-se i resoldre interrogants i qüestions relacionades amb elements significatius de l’entorn, utilitzant estratègies de busca i tractament de la informació, formulació de conjectures, posada a prova d’estes, exploració de solucions alternatives i reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

 

14. Planificar i realitzar projectes, dispositius i aparells senzills amb la finalitat de conéixer les característiques i funcions d’algunes màquines, utilitzant el coneixement de les propietats elementals d’alguns materials, substàncies i objectes.

 

15. Utilitzar les TIC per a obtindre informació i com a instrument per a aprendre i compartir coneixements i valorar la seua contribució a

la millora de les condicions de vida.

 

1. Posar exemples d’elements i recursos fonamentals del medi físic

(sol, aigua, aire), i la seua relació amb la vida de les persones i prendre

consciència tant de la necessitat del seu ús responsable com de l’adopció

de mesures de protecció del medi.

 

 

2. Reconéixer i classificar amb criteris elementals (grandària,

color, forma de desplaçar-se) els animals i plantes més rellevants de

l’entorn, així com algunes altres espècies conegudes per la informació

obtinguda a través de diversos mitjans.

 

 

3. Posar exemples associats a la higiene, l’alimentació equilibrada,

l’exercici físic i el descans com a formes de mantindre la salut, el benestar

i el bon manteniment del cos.

 

 

4. Reconéixer, identificar i exemplificar de forma senzilla la

importància de les diferents professions i responsabilitats que exercixen

les persones de l’entorn.

 

 

5. Reconéixer diferents manifestacions culturals presents en el

centre escolar, en l’àmbit local i en la Comunitat Valenciana i valorar

la seua diversitat i riquesa.

 

 

6. Identificar els mitjans de transport més comuns en l’entorn i

conéixer les normes bàsiques com a vianants i usuaris dels mitjans de

locomoció.

 

 

7. Ordenar temporalment alguns fets rellevants de la vida familiar

o de l’entorn pròxim, utilitzant mètodes senzills d’observació i unitats

de mesura temporals bàsiques (dia, setmana, mes, any).

 

 

8. Identificar propietats físiques observables dels materials (olor,

sabor, textura, pes/massa, color, duresa, estat o capacitat de dissolució

en l’aigua), relacionant algunes d’elles amb els seus usos, i reconéixer

efectes visibles de les forces sobre els objectes.

 

 

9. Muntar i desmuntar objectes i aparells simples i descriure el seu

funcionament i la forma d’utilitzar-los amb precaució.

 

 

10. Realitzar preguntes adequades per a obtindre informació sobre

una observació, utilitzar correctament alguns instruments i fer registres

clars.

 

 

11. Realitzar un resum oral o escrit utilitzant diferents tècniques de

comprensió lectora aplicades a textos de caràcter científic, geogràfic o

històric.

 

 

12. Enumerar invents que hagen contribuït decisivament a la

millora de la qualitat de vida actual en relació amb generacions anteriors

(en la llar, en el transport i les comunicacions, en l’oci)

 

0 comentarios