Blogia
primariasagunt

LOE ABRIL CURRICULUM PRIMARIA

LOE                                                    ABRIL 2006

CURRICULUM PRIMÀRIA:

3.- CONTINGUTS BÀSICS

3.1.- Coneixement del medi natural, social i cultural:

        - cultures

        - la diferència entre les persones

        - la igualtat d’oportunitats

        - educació vial (respecte i prevenció)

        - animals pròxims i la seua cura

        - valors

        - normes de convivència

        - ciutadania activa

        - pluralisme

        - Tecnologies de la informació i esperit crític

        - entorn: natural, social i cultural

        - actuació amb / a l’entorn

         - cura de si mateix

3.2.- Educació artística:

        - art

        - representacions i expressions

        - propostes visuals

3.3.- Educació física:

        - educació física y de l’esport

        - higiene i salut

        - acceptació

        - desenrotllament personal

3.4.- Llengua castellana/ i/ cooficial i la seua literatura:

       - llengua castellana

       - llengua cooficial

       - hàbits de lectura

3.5.- Llengua estrangera:

       - llengua estrangera

       - competència comunicativa bàsica

       - missatges senzills

       - situacions quotidianes

3.6.- Matemàtiques: 

      - competència matemàtiques

      - resolució de problemes

      - càlcul

      - operacions

      - geometria

      - estimacions

      - aplicació a la vida quotidiana

3.7.- Educació per a la Ciutadania:

      - hàbits de treball

      - esforç

      - responsabilitat

      - auto confiança

      - sentit crític

      - iniciativa

      - creativitat en l’aprenentatge

      - interès

      - habilitats

      - resolució pacifica dels conflictes

      - autonomia personal

      - capacitats afectives

      - relació amb els demés

      - actitud contra violència i els prejudicis

      - reflexió, anàlisi i estudi

      - regim democràtic

      - constitució espanyola

      - declaració universal del drets humans

      - accés al treball

      - vida sexual, cultural i econòmica

      3.7.1.-  educació en valors:

                    - llibertat personal

                    - responsabilitat

                    - ciutadania democràtica

                    - solidaritat

                    - tolerància

                    - igualtat

                    - respecte

                    - justícia

       3.7.2.- no violència (de gènere)

                    - desenrotllament de la personalitat

                    - capacitats afectives

                    - formació pel respecte del drets i llibertats

                    - igualtat d’oportunitats

                    - diversitat afectiva – sexual

        3.7.3.- convivència:

                    - principis democràtics

                    - prevenció de conflictes

                    - resolució de problemes

                    - participació per la ciutadania

0 comentarios