Blogia

primariasagunt

Chollo del día - Gorra Adidas 9,99 € 15 € -33%

BLOCS TEMÀTICS D'EDUCACIÓ ARTISITICA A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS D'EDUCACIÓ ARTISITICA A PRIMARIA

El bloc 1, Observació plàstica 

                    interpretació, indagació i anàlisi de l’entorn natural i de l’activitat i creacions humanes                     qüestions espacials

                     interpretació del significat de les imatges

                     anàlisi dels missatges icònics

El bloc 3, Escolta integradora de la percepció dels llenguatges plàstic i musical 

                    capacitats de discriminació auditiva

                    audició comprensiva

                    interpretació i creació musical

                    habilitats tècniques i capacitats vinculades amb la interpretació

                    estimular la invenció a través de la improvisació 

                   creació de produccions musicals basades en l’exploració

                   combinació de moviments i sons

                   referents culturals de la música

El bloc 2, Expressió i creació plàstica

                    exploració dels elements del llenguatge plàstic i visual 

                    tractament dels materials

                    expressar el que s’ha percebut 

                   planificació del procés d’elaboració

El bloc 4, Interpretació i creació musical (expressió en ambdós llenguatges) 

                 la percepció i l’expressió: del color, el ritme o la forma.

BLOCS TEMÀTICS DE CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS DE  CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL, SOCIAL I CULTURAL A PRIMARIA

Bloc 1. Geografia. L’entorn i la seua conservació

Bloc 2. Ciències. La diversitat dels sers vius

Bloc 3. Ciències. La salut i el desenrotllament personal

Bloc 4. Persones, cultures i organització social

Bloc 5. Història. El canvi en el temps

Bloc 6. Matèria i energia

Bloc 7. Objectes, màquines i noves tecnologies

BLOCS TEMÀTICS DE LLENGUA A PRIMARIA

BLOCS TEMÀTICS DE LLENGUA A PRIMARIA

Bloc 1. Les llengües i els parlants

       (ACTITUDINAL) Socialització, varietat lingüística,

Bloc 2. Parlar, escoltar i conversar

       (PROCEDIMENTAL)

Bloc 3. Llegir i escriure

        (PROCEDIMENTAL)

        3.1 Comprensió de textos escrits

        3.2 Composició de textos escrits 

Bloc 4. Educació literària

        (PROCEDIMENTAL) 

Bloc 5. Coneixement de la llengua

        (REFLEXIÓ) 

Bloc 6. La llengua com a instrument d’aprenentatge

       (PROCEDIMENTAL)

Marc Europeu de Referència al voltant de l'escriptura en Primer Cicle de Primària

Marc Europeu Comú de Referència (MECR)

              Per al Primer Cicle de l’Educació Primària, potser, només hauríem de contemplar fins el nivell A2 (Usuari Bàsic) en la primera llengua, en les demés etapes conseqüentment.

             El MECR també definix els nivells de domini de la llengua que permeten mesurar el progrés dels aprenents en cada estadi de l’aprenentatge i durant tota la vida. Estos nivells es concreten en tres estadis divisibles: A (usuari bàsic), B (usuari independent) i C (usuari experimentat). Vegem primer la proposta global del nivell comú de referència referida a l’escriptura que fa el MCER: ESCRIURE

A1Sóc capaç d'escriure postals curtes i senzilles, per exemple per a enviar felicitacions. Sé reomplir formularis amb dades personals, per exemple el meunom, la meua nacionalitat i la meua adreça en el formulari del registre d'un hotel.
A2Sóc capaç d'escriure notes i missatges breus i senzills relatius a les meuesnecessitats immediates.Puc escriure cartes personals molt senzilles, per exemple agraint alguna cosa a algú.
B1Sóc capaç d'escriure textos senzills i ben enllaçats sobre temes que em són coneguts d'interés personal.Puc escriure cartes personals que descriuen experiències i impressions.
     Mostrem, a continuació, a tall d’exemple,  els descriptors corresponents als nivells A1 i A2 d’escriptura que apareixen en la biografia lingüística  que emplena l’alumne del PEL 3-7 anys. Estos descriptors estan desglossats en A1.1., A1.2, A.1+, A2.1, A2.2., A2+  
A1.1. DESTRESA: ESCRIUREEn escriure, encara què bàsicament utilitze dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Representar alguna cosa que he vist, o que ha passat, per a després poder-ho recordar.   
Evocar esdeveniments mitjançant dibuixos i grafies, que utilitzaré com a recolzament per fer-me entendre         .   
Estructurar una història o seqüència a partir d’una sèrie d’imatges desordenades.   
Inventar noves històries organitzant uns dibuixos de forma diferent    
Utilitzar pegatines per a composar un text complet, i amb elles: narrar, descriure o oferir xicotetes informacions sobre les coses.   
Utilitzar còdis de color, xifres i paraules per a descriure, arreplegar informació o representar alguna cosa que després puga utilitzar-se com a material de consulta.   
Escriure el meu nom, la meua adreça i telèfon i el nom d’alguns dels meus companys i companyes, amistats o personatges favorits.   
Acolorir dibuixos i muntar les meues targetes de felicitació i amb elles felicitar amics i amigues.   
Escriure paraules i frases de felicitació estereotipades.   
 
A1.2.DESTRESA: ESCRIUREEn escriure, encara què cometa errades amb bastant freqüència i haja de recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Utilitzar el dibuix per a recordar alguna cosa que he vist i m’agrada o alguna cosa que ha ocorregut.   
Servir-me de les imatges per a recordar experiències o històries que conec i comentar-les amb les meues amistats o familiars.   
Organitzar una seqüència d’imatges per a convertir-la en una narració.   
Organitzar i documentar una sèrie d’imatges escrivint noms, dates i hores a il·lustracions o fotografies,   
Realitzar cartells per organitzar i mostrar tos allò que he aprés.   
Omplir fulls d’informació amb: el meu nom i dades numèriques o còdis de color i pictogrames.   
Expressar els meus sentiments o narrar un esdeveniment utilitzant com a base un dibuix.   
Organitzar textos ja escrits en un de més complexe, sempre que conte amb l’ajuda d’una persona major.   
Buscar i copiar adreces electròniques i dibuixar i acolorir targetes de felicitació, en les quals puc copiar una frase al·lusiva, que seleccione entre un llistat que tinc.    
Escriure una història o un relat d’una experiència personal basada en la selecció i còpia de frases i la realització de dibuixos.   
Realitzar en grup cartes, fitxes o taulers per a jocs i adaptar-me a l’esquema d’informació que estos textos contenen.   
  
A1+ DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que la meua lletra no siga bona, cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Organitzar una sèrie d’imatges fins a convertir-les en una narració.   
Alterar l’ordre de les il·lustracions d’una narració per a donar-li diferents significats.   
Escriure algunes paraules i frases simples: noms de llocs, persones i coses i traslladar-ho a targetes, àlbums de fotos, el meu Portfolio, etc, perquè em servisca de record.    
Escriure el meu nom, el títol d’un llibre que llisc, o llistats de cose que m’agraden, etc.   
Elaborar en grup cartells per als diferents espais de l’aula.   
Omplir alguns qüestionaris o formularis simples que requerisquen per part meus: escriure el nom, utilitzar claus de color o afegir xifres.   
Realitzar dibuixos que descriguen certs trets d’una persona o narren un esdeveniment.   
Dibuixar i copiar el text de targetes de felicitació.   
Afegir frases i paraules o dibuixos per a crear xicotets textos narratius, reproduint, en part, un model. O a partir de la resposta de preguntes simples.   
A més disfrute copiant i alterant rimes, redolins i embarbusaments que conec.   
 
A2.1. DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que la meua lletra no siga bona, cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Organitzar una sèrie d’imatges d’acord amb una intenció: organitzar les il·lustracions d’una narració per donar-li un sentit.   
Escriure algunes informacions bàsiques com el nom de llocs on he estat, de les coses que he vist, o algunes accions que he realitzat... i utilitzar-ho com a recordatori d’eixides i excursions.   
Escriure el meu nom, el títol d’un llibre que trac de la biblioteca, la contrasenya per accedir a un programa d’ordinador, etc.   
Realitzar amb la col·laboració  dels meus companys i companyes, cartells per organitzar els diferents espais de l’aula: racons de llengua, matemàtiques, biblioteca, calendaris, horaris, panells informatius d’allò que hem aprés, l’oratge, projectes de treball...   
Planificar allò que vull dir i organitzar els textos en un esborrany i copiar-ho a net més tard.   
Omplir alguns qüestionaris o formularis simples que requerisquen per part meus: escriure el nom, mostrar el que vull amb una creu o seleccionar una resposta entre d’altres, escriure quantitats o acolorir una zona d’acord a un codi.   
Copiar les frases necessàries per crear textos informatius o descriptius, sempre que una persona adulta m’ajude en la selecció i recolze la meua feina.   
Realitzar proves escrites molt simples en alguna matèria d’estudi, sempre que siguen tests d’opcions, o supose seleccionar i copiar o reorganitzar una informació escrita donada.   
Dibuixar i escriure targetes de felicitació utilitzant frases fetes.   
Afegir frases i paraules a dibuixos per crear xicotets textos narratius, reproduint o variant una narració que he llegit.   
Disfrutar realitzant versions col·lectives de rimes, embarbussaments, endevinalles, cançons i poemes infantils coneguts, seguint el ritme i la rima originals.   
  
A.2.2. DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que  cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Escriure títols i peus de foto en un àlbum d’imatges amb informació molt específica recollida en eixides i excursions, que em servirà per evocar l’experiència.   
Realitzar cartells en col·laboració amb els meus companys i companyes destinats a: organitzar la classe –horaris, normes de comportament-, taulons informatius sobre temes treballats a classe: la vida dels animals, els nostres gustos, la planificació d’un treball, etc.   
Diferenciar els diferents tipus de lletra en títols, text, firma, etc. i amb una xicoteta ajuda, sóc capaç de decidir qué he de posar en cada part.   
Respectar el procés d’escriptura: sé que no puc fer-ho directament i que he de planificar la seua organització amb un esborrany, seleccionar allò que inclouré i copiar-ho acurant la meua lletra.   
Omplir qüestionaris o formularis simples sobre temes coneguts: dades per sol·licitar un llibre de la biblioteca, carnet, etc... o textos que necessiten d’una informació concreta basada en el color, xifres, paraules o frases curtes.   
Escriure missatges curts, targetes de felicitatció, etc.   
Copiar les frases necessàries per crear textos informatius o descriptius sempre que una persona adulta m’ajude en la selecció i recolze el meu treball.   
Realitzar proves escrites molt simples en alguna matèria d’estudi, sempre que siguen tests d’opcions, o supose seleccionar i copiar o reorganitzar una informació escrita donada.   
Escriure correus electrònics simples en contestació a altres  rebuts, adreces i targetes de felicitació.   
Crear xicotets textos narratius recolzats en imatges, seguint una estructura coneguda, que en general sol ser una versió d’alguna narració que he llegit.   
Disfrutar realitzant versions col·lectives de rimes, embarbussaments, endevinalles, cançons i poemes infantils coneguts, seguint el ritme i la rima originals.   
Seguir el procés correcte d’escriptura: començar fent un esborrany, per a després decidir el que passarà a l’escrit definitiu.   
     
A.2+ DESTRESA: ESCRIUREQuan escric, encara que  cometa errades amb bastant freqüència i tinga que recolzar-me en dibuixos...Sóc capaç de:L1L2L3
Organitzar i documentar un àlbum amb informació molt específica recollida en eixides i excursions, escrivint títols i peus de foto, que em servirà per evocar l’experiència.   
Realitzar cartells en col·laboració amb els meus companys i companyes destinats a: organitzar la classe –horaris, normes de comportament-, taulons informatius sobre temes treballats a classe: la vida dels animals, els nostres gustos, la planificació d’un treball, etc.   
Diferenciar els diferents tipus de lletra en títols, text, firma, etc. i amb una xicoteta ajuda, sóc capaç de decidir sobre la importància de la informació que incloc en el text   
Omplir qüestionaris o formularis simples sobre temes coneguts: dades per sol·licitar un llibre de la biblioteca, carnet, etc... o textos que necessiten d’una informació concreta basada en el color, xifres, paraules o frases curtes.   
Escriure notes breus que em servisquen de record i missatges curts per a les meues amistats.   
Buscar informacions en altres textos i copiar allò que considere fonamental, o em suggerixen els adults que he de recordar.   
Organitzar una sèrie d’informacions escrites en una descripció o xicotet informe basant-me en les dades que he buscat prèviament, sempre que compte amb l’ajuda d’una persona major i ho realitze sota la seua supervisió.   
Realitzar proves escrites  simples en alguna matèria d’estudi.   
Escriure correus electrònics, adreces i targetes de felicitació, utilitzant models donats.   
Crear xicotets textos narratius recolzats en imatges, seguint una estructura coneguda, que en general sol ser una versió d’alguna narració que he llegit.   
Disfrutar realitzant versions col·lectives de rimes, embarbussaments, endevinalles, cançons i poemes infantils coneguts, seguint el ritme i la rima originals.   
Identificar i seguir els passos en la realització d’un text escrit: començar fent un esborrany, d’allò que decidiré que passa a ser definitiu, una vegada haja seleccionat les paraules – amb l’ajuda del diccionari- i després de corregir les meues errades ortogràfiques, formals i d’expressió, afegint després les il·lustracions   
  

taller d’assaig

taller d’assaig

Teclejeu damunt de l'enllaç i entrareu a la pàgina de taller d’assaig a l’escola

Curs de lectura ràpida

Curs de lectura ràpida

Teclejeu daumnt d'aquest enllaç i entrareu al Curs de lectura ràpida en el País.com, així com altre de tècniques i estratègies de lectura.

Pàgina web de tècniques de lectura PSQ5R

Pàgina web de tècniques de lectura PSQ5R

Teclejeu damunt de l'enllaç trobareu la Pàgina web de la tècnica de lectura selectiva, aquesta tècnica es basa en el propòsit de la lectura, en fer una ullada al text per fer-se preguntes del que es considere, trobar les respostes,  recitar el que s'ha trobat, resumir el llegit, i, revisar el que s'ha retés

Pàgina web al voltant de tècniques de lectura

Pàgina web al voltant de tècniques de lectura

Teclejeu damunt d'aquest enllaç Tècniques de lectura i entrareu directament, hi trobareu les possibilitats per aconseguir un bon lector amb una velocitat adequada dins una comprensió del que es llig

Pàgina web d'estratègies lectora

Pàgina web d'estratègies lectora

tecleja damunt d'aquest enllaç  estratègies lectores i aniaràs a un lloc d'internet on navegant per ella trobaras possibiltats educatives per a l'aula

Pàgina web del procés lector

Pàgina web del procés lector

teclejar damunt d'aquest enllacos: 1) procés lector

                                                      2) procés lector 2

                                                      3) procés lector 3

                                                      per a comprendre com funciona la lectura

Formes Bàsiques d’ensenyar

Formes Bàsiques d’ensenyar

Ensenyar per 5 mitjos

1.- NARRAR I REFERIR:, socialitzar, comunicació verbal, saber lo que se intenta dir, representacions, trobar les paraules adequades, associar, partir de vivències significatives, fer un esquema que representa el que s’ha dit verbalment

2.- MOSTRAR: didàctica,  adaptar-se a nivell, adaptar-se a la idiosincràsia dels alumnes, aclarir i explicar, il·lustrar, fer referència,  representar o dramatitzar, memoritzar, narra com si fora un conte, demostrar (amb sentit  i vivència; repetició simultània; descomposició en les parts; activitat dirigida en els passos a realitzar; organització de la tasca), exercici imitatiu amb un ritme comú

 3.- CONTEMPLAR I OBSERVAR: mostrar activitats de la vida quotidiana, per a que després pugen fer assajos i comprendre el que fan des de l’observació, algunes activitats d’observació poden ser: seguiment interior (memoritzar, reproducció plàstica, ...), la simplificació (de formes, ...), descomposició en parts simples i establir relacions, comparar amb formes conegudes, assimilació, hipòtesi i verificació, dur l’objecte, anar a vore el lloc d’aparició del fenomen, comprendre els objectes actuant sobre ells,

 4.- LLEGIR AMB ELS ALUMNES:  Parlar, escriure i llegir, vore que és el que hem entès; resumir per descodificar i interpretar; aviviar el component afectiu; crear imaginacions de les accions; comparar textos; expressar-se al voltant d’ells.

5.- ESCRIURE I REDACTAR TEXTOS: procés d’escriptura es: planificar, textualitzar i revisar; vore diversos tipus de textos (expositius, descriptius, interpretatius, explicatius, per establir relacions, per a despertar l’interès, per donar instruccions); concatenació de significats.

Ensenyar per accions, operacions i conceptes

6.- ELABORAR UN CURS D’ACCIÓ: fer un esquema d’actuació (amagatzenament, reproduïbles, transferibles); planificació (1er: explicació de la meta a obtindre; 2n: situació de partida; 3er, passos per a solucionar; 4t, jutjar el pla)

7.- CONSTRUIR UNA OPERACIÓ: primer fer una mesura, fer representacions de les operacions, , automatitzar operacions; procés d’aprenentatge: aprendre actuant, acció icònica, representació per imatges, imatges unides a signes; operacions sols amb xifres.

8.- FORMAR EL CONCEPTE:  xarxa de significats, xarxa d’interconnexions

Ensenyar per 4 funcions al procés d’aprenentatge

9.-  CONSTRUCCIÓ SOLUCIONADORA DEL PROBLEMA (com es resol el problema)

10.- ELABORAR: pensar i actuar, plans i accions

11.- EXERCITAR I REPETIR (motivació)

12.- APLICAR :  analitzar amb algunes preguntes didàctiques ( interrogació, objecte, punt de vista, activitat de captació a la que invita la pregunta, resultat de la pregunta.

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA LONGITUD AL CICLE INICIAL

ACTIVITATS PER TREBALLAR LA LONGITUD AL CICLE INICIAL

-         classificació d’objectes

-         ensamblar objectes

-         mesurar objectes enrotllat, doblats, ..

-         dominós per ajuntar fitxes  per fer figures

-         mesurar espais i reflectir-los a un taula de doble entrada

ACTIVITATS PER TREBALLAR EL TEMPS AL CICLE INICIAL

ACTIVITATS PER TREBALLAR EL TEMPS AL CICLE INICIAL

-         graduar una vela per intervals i usar-la per mesurar el temps

-         construir rellotges de arena

-         vore el segons de  un rellotge per comprovar la duració

-         ficar tots els dies les dates del dia

-         emprar el cronòmetre

ACTIVITATS PER TREBALLAR MASES AL CICLE INICIAL

ACTIVITATS PER TREBALLAR MASES AL CICLE INICIAL

-         ordenar objectes d’acord al que ha eixit en la balança

-         economitzar pesades de coses

-         classificar objecte d’igual massa

-         verificar ordenacions d’objecte d’acord a la balança

-         comparar objectes

-         associar objectes d’una mateixa mesura

ACTIVITATS PER TREBALLAR MAGNITUDS AL CICLE INICIAL

ACTIVITATS PER TREBALLAR MAGNITUDS AL CICLE INICIAL

-         observar recipients graduats

-         graduar recipients amb altres més menuts

-         observar la posició de les graduacions en funció de la forma del recipient

-         usar la comunicació com a mitjan de comunicació per a indicar quantitat de líquids

-         construcció de graduacions regulars

DESENVOLUPAMENT COGNITIU A LES MATEMÀTIQUES

DESENVOLUPAMENT COGNITIU A LES MATEMÀTIQUES

Nivell 1.- Coneixement empíric: referir-se a conjunts, afegir i llevar, comprendre que posar o llevar implica un canvi, 

              Operacions  lògiques: pertinència, possessió, tindre,

              Operacions matemàtiques: el cardinal del conjunt, l’ordre

Nivell 2.- Coneixement empíric: enllaçar fets (causa i efecte), canvis de quantitat, seqüència ordenada de fets en els temps de manera no reversible 

                Operacions  lògiques: conversions, donar, rebre,

                Operacions matemàtiques: suma i resta com procediments

Nivell 3.- Coneixement empíric: esquemes de una part i d’un tot, empra tot açò per trobar la part desconeguda, procés d’inclusió

                Operacions  lògiques: inclusió, addició, intersecció, resta,

                Operacions matemàtiques: compren la relació entre els números d’una equació, entén la relació entre suma i resta

Nivell 4.- Coneixement empíric: reversibilitat no simètriques, descripcions direccionals, quantificar                 Operacions  lògiques: major i menor, coordinació

                Operacions matemàtiques: maneja desigualtats,

VERBS PER A FER DIVISIONS

VERBS PER A FER DIVISIONS

Bifurcar, bisecar, compartir, capolar, desmuntar, despedaçar, diezmar, dividir, dosificar, escindir, exfoliar, fraccionar, fragmentar, partir, repartir, trencar, seleccionar, trossejar,

MODELS D'OPERACIONS AMB DIVISIONS

MODELS D'OPERACIONS AMB DIVISIONS

per a la divisió:

repartir  (tenia 35 pomes per a repartir entre 5 persones, quantes per a cada u?)

agrupar (tinc 35 pomes i vull donar 5 per persones, quantes persones poden tindre la seua part?)

VERBS PER A FER MULTIPLICACIONS

VERBS PER A FER MULTIPLICACIONS

Verbs emprats per a problemes de multiplicacions:Bisar, centuplicar, quadruplicar, deduplicar, doblegar, duplicar, multiplicar-se, llevar, quintuplicat, redoblar, reiterar, repetir, reproduir-se, septuplicar, triplicar, tres doblar,

MODELS D'OPERACIONS PER A FER MULTIPLICACIONS

MODELS D'OPERACIONS PER A FER MULTIPLICACIONS

factor mutiplicatiu (tinc 7 pomes i tu tens 5 vegades les que jo tinc, quantes tens?)

addició repetida (compre 7 pomes cada dia, durant 5 dies, quantes tinc en total?)

raó: hi havia 5 persones i cada una d’elles tenia 7 pomes, quantes pomes tenim entre tots?)

 producte cartesià (hi ha 7 varietats de pomes, i de cada varietat 5 calibres diferents, quantes classes de pomes puc demanar?)